zakon-za-budjeta-DOO-2019 compressor-1024x1024

Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г.

(Обн., ДВ, бр. 102 от 11 декември 2018г.)

Чл. 1. (1) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите и трансферите на обща сума 11 759 728,0 хил. лв., както следва:

П О К А З А Т Е Л И

 

Сума

(хил. лв.)

 І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

11 759 728,0

1. Осигурителни приходи

 7 473 161,9

1.1. Осигурителни вноски

 7 473 161,9

2. Неданъчни приходи

 55 969,5

2.1. Приходи и доходи от собственост

 6 840,0

2.2. Глоби, санкции и наказателни лихви

 22 892,0

2.3. Други приходи

 26 237,5

3. Внесени ДДС и други данъци върху продажбите

-1 065,0

4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване

 297 560,8

5. Получени допълнителни трансфери от централния/държавния бюджет за покриване на недостига от средства

 3 934100,8

(2) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по разходите и трансферите на обща сума 11 759 728,0 хил. лв., както следва:

 І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

11 759 728,0

1. Разходи

11 752 328,0

1.1. Пенсии

 9 989 655,3

1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване

 9 691 644,6

1.1.2. Пенсии за сметка на държавния бюджет

296 510,7

1.1.3. Капиталов трансфер за прехвърляне на пенсионни права към пенсионните схеми на ЕС, ЕЦБ и ЕИБ

 1 500,0

1.2. Социални помощи и обезщетения

 1 639 795,1

1.3. Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта

 122 717,5

1.3.1. Разходи за персонал

 68 762,2

1.3.2. Издръжка

 45 690,0

1.3.3. Платени данъци, такси и административни санкции

 550,0

1.3.4. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

 127,8

1.3.5. Капиталови разходи

 7 587,5

1.4. Отбрана и сигурност

 160,1

2. Предоставени трансфери

 7 400,0

2.1. На Министерството на труда и социалната политика за Агенцията за социално подпомагане съгласно чл. 11, ал. 1, т. 2, буква „в“, чл. 12, ал. 1, т. 4 и чл. 13, ал. 1, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване

 3 150,0

2.2. На Министерството на труда и социалната политика за фонд „Условия на труд“

 4 000,0

2.2.1. Мероприятия за предотвратяване на трудовите злополуки и професионалните болести съгласно чл. 24, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване

 3 000,0

2.2.2. За диагностика на професионалните болести съгласно чл. 24, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване

 1 000,0

2.3. На Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията съгласно чл. 92, ал. 4 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС)

 250,0

(3) Приема дефицит (излишък) и финансиране по бюджета на държавното обществено осигуряване, както следва:

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

 -  

ФИНАНСИРАНЕ

0,0

Погашения по дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (-)

0,0

Наличност в края на периода

0

Чл. 2. (1) Приема бюджета на фонд „Пенсии“ по приходите и трансферите на обща сума 5 134 099,7 хил. лв., както следва:

 І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

 5 134099,7

1. Осигурителни приходи

 5 107 449,6

1.1. Осигурителни вноски

 5 107 449,6

2.3. Други приходи

 26 000,0

4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване

 650,1

(2) Приема бюджета на фонд „Пенсии“ по разходите и трансферите на обща сума 8 855 442,7 хил. лв., както следва:

 І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

 8 855 442,7

1. Разходи

 8 855 442,7

1.1. Пенсии

 8 854 825,6

1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване

 8 853 325,6

1.1.3. Капиталов трансфер за прехвърляне на пенсионни права към пенсионните схеми на ЕС, ЕЦБ и ЕИБ

 1 500,0

1.2. Социални помощи и обезщетения

 617,1

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Пенсии“, както следва:

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

-3 721 343,0

Чл. 3. (1) Приема бюджета на фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ по приходите и трансферите на обща сума 696 544,3 хил. лв., както следва:

 І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

 696 544,3

1. Осигурителни приходи

 696 544,3

1.1. Осигурителни вноски

 696 544,3

(2) Приема бюджета на фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ по разходите и трансферите на обща сума 796 488,5 хил. лв., както следва:

 І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

 796 488,5

1. Разходи

 796 488,5

1.1. Пенсии

 796 487,1

1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване

 796 487,1

1.2. Социални помощи и обезщетения

 1,4

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“, както следва:

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

-99 944,2

Чл. 4. (1) Приема бюджета на фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност“ по приходите и трансферите на обща сума 296 510,7 хил. лв., както следва:

 І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

 296 510,7

4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване

 296 510,7

(2) Приема разходи и трансфери (субсидии, вноски) между държавния бюджет и бюджета на фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност“ на обща сума 296 525,0 хил. лв., както следва:

 І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

 296 525,0

1. Разходи

 296 525,0

1.1. Пенсии

 296 510,7

1.1.2. Пенсии за сметка на държавния бюджет

 296 510,7

1.2. Социални помощи и обезщетения

 14,3

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност“, както следва:

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+) 

-14,3

Чл. 5. (1) Приема бюджета на фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по приходите и трансферите на обща сума 217 475,3 хил. лв., както следва:

 І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

 217 475,3

1. Осигурителни приходи

 217 475,3

1.1. Осигурителни вноски

 217 475,3

(2) Приема бюджета на фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по разходите и трансферите на обща сума 57 510,6 хил. лв., както следва:

 І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

 57 510,6

1. Разходи

 53 160,6

1.1. Пенсии

 41 831,9

1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване

 41 831,9

1.2. Социални помощи и обезщетения

 11 328,7

2. Предоставени трансфери

 4 350,0

2.1. На Министерството на труда и социалната политика за Агенцията за социално подпомагане съгласно чл. 24, т. 5 от Кодекса за социално осигуряване

 

 350,0

2.2. На Министерството на труда и социалната политика за фонд „Условия на труд“

 4 000,0

2.2.1. Мероприятия за предотвратяване на трудовите злополуки и професионалните болести съгласно чл. 24, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване

 3 000,0

2.2.2. За диагностика на професионалните болести съгласно чл. 24, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване

 

 1 000,0

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Трудова злополука и професионална болест“, както следва:

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)  

159 964,7

Чл. 6. (1) Приема бюджета на фонд „Общо заболяване и майчинство“ по приходите и трансферите на обща сума 1 137 018,7 хил. лв., както следва:

 І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

 1 137 018,7

1. Осигурителни приходи

 1 137 018,7

1.1. Осигурителни вноски

 1 137 018,7

(2) Приема бюджета на фонд „Общо заболяване и майчинство“ по разходите и трансферите на обща сума 1 181 065,4 хил. лв., както следва:

 І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

 1 181 065,4

1. Разходи

 1 178 265,4

1.2. Социални помощи и обезщетения

 1 178 265,4

2. Предоставени трансфери

 2 800,0

2.1. На Министерството на труда и социалната политика за Агенцията за социално подпомагане съгласно чл. 26, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване

 2 800,0

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Общо заболяване и майчинство“, както следва:

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

-44 046,7

Чл. 7. (1) Приема бюджета на фонд „Безработица“ по приходите и трансферите на обща сума 315 074,0 хил. лв., както следва:

 І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

 315 074,0

1. Осигурителни приходи

 314 674,0

1.1. Осигурителни вноски

 314 674,0

4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване

 400,0

(2) Приема бюджета на фонд „Безработица“ по разходите и трансферите на обща сума 449 568,2 хил. лв., както следва:

 І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

 449 568,2

1. Разходи

 449 568,2

1.2. Социални помощи и обезщетения

 449 568,2

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Безработица“, както следва:

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

-134 494,2

 

Чл. 8. (1) Приема бюджета на Националния осигурителен институт (НОИ) по приходите и трансферите на обща сума 3 963 005,3 хил. лв., както следва:

 І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

 3 963 005,3

2. Неданъчни приходи

 29 969,5

2.1. Приходи и доходи от собственост

 6 840,0

2.2. Глоби, санкции и наказателни лихви

 22 892,0

2.3. Други приходи

 237,5

3. Внесени ДДС и други данъци върху продажбите

-1 065,0

5. Получени допълнителни трансфери от централния/държавния бюджет за покриване на недостига от средства

 3 934 100,8

(2) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по разходите и трансферите на обща сума 123 127,6 хил. лв., както следва:

 І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

 123 127,6

1. Разходи

 122 877,6

1.3. Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта

 122 717,5

1.3.1. Разходи за персонал

 68 762,2

1.3.2. Издръжка

 45 690,0

1.3.3. Платени данъци, такси и административни санкции

 550,0

1.3.4. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

 127,8

1.3.5. Капиталови разходи

 7 587,5

1.4. Отбрана и сигурност

 160,1

2. Предоставени трансфери

250,0

2.3. На Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията съгласно чл. 92, ал. 4 от НПОС

250,0

(3) Приема дефицит (излишък) и финансиране по бюджета на Националния осигурителен институт, както следва:

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

 3 839 877,7

РАЗДЕЛ ІV. ФИНАНСИРАНЕ

-3 839 877,7

 Погашения по дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (-)

0,0

 Наличност в края на периода

 3 839 877,7

Чл. 9. Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2019 г.:

1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № 1;

2. минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица – 560 лв.;

3. минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители – 400 лв.;

4. максимален месечен размер на осигурителния доход – 3000 лв.

Чл. 10. Определя се следният минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване за 2019 г.:

1. от 1 януари до 30 юни – 207,60 лв.;

2. от 1 юли до 31 декември – 219,43 лв.

Чл. 11. Определя се дневен минимален размер на обезщетението за безработица за 2019 г. – 9 лв., и дневен максимален размер на обезщетението за безработица за 2019 г. – 74,29 лв.

Чл. 12. Определя се размер на паричното обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст по чл. 53, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване за 2019 г. – 380 лв.

Чл. 13. Определя се размер на еднократната помощ по чл. 13г от Кодекса за социално осигуряване при смърт на осигурено лице за 2019 г. – 540 лв.

Чл. 14. Определя се размерът на осигурителната вноска за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по групи основни икономически дейности за 2019 г. съгласно приложение № 2.

Чл. 15. (1) За 2019 г. не се внасят вноски за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“.

(2) Определя се максимален размер на гарантираните вземания по чл. 22, ал. 2 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя за 2019 г. – 1400 лв.

(3) Определят се за приход в бюджета на Националния осигурителен институт 97  500 лв. от приходите на фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ – за дейностите по чл. 13 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.

(4) Приема бюджета на фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ за 2019 г. съгласно приложение № 3.

Чл. 16. Приема бюджета на Учителския пенсионен фонд за 2019 г. съгласно приложение № 4.

Чл. 17. Приема консолидиран бюджет на всички администрирани от Националния осигурителен институт социалноосигурителни фондове за 2019 г. съгласно приложение № 5.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 1. (1) Надзорният съвет по предложение на управителя на Националния осигурителен институт одобрява необходимите промени по отделни параграфи на разходите, без да се превишава общият им размер, одобрен с този закон, като това не се отнася за сумите за сметка на държавния бюджет, както и за разходи, извършвани от НОИ по силата на други нормативни актове и проекти извън Кодекса за социално осигуряване, които се финансират с трансфери, непредвидени в този закон, и които не водят до влошаване на баланса на държавното обществено осигуряване. Тези разходи се отчитат в бюджета на НОИ и с тях могат да бъдат превишени разходите по бюджета на НОИ.

(2) Паричните помощи за профилактика и рехабилитация, превеждани на бюджетните организации от бюджета на държавното обществено осигуряване, се отчитат като трансфери.

§ 2. За 2019 г. не се отчислява общ резерв на фондовете по чл. 18 от Кодекса за социално осигуряване.

§ 3. В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г. – бр. 55 от 2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр., бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и 100 от 2010 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 45 от 2011 г.; изм., бр. 60, 77 и 100 от 2011 г., бр. 7, 21, 38, 40, 44, 58, 81, 89, 94 и 99 от 2012 г., бр. 15, 20, 70, 98, 104, 106, 109 и 111 от 2013 г., бр. 1, 18, 27, 35, 53 и 107 от 2014 г., бр. 12, 14, 22, 54, 61, 79, 95, 98 и 102 от 2015 г., бр. 62, 95, 98 и 105 от 2016 г., бр. 62, 92, 99 и 103 от 2017 г., бр. 7 и 15 от 2018 г.; попр., бр. 16 от 2018 г.; изм., бр. 17, 30, 46, 53, 64, 77 и 88 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 4:

а) в ал. 1 т. 9 се отменя;

б) в ал. 3, т. 2 съюзът „и“ се заменя със запетая и накрая се добавя „и лицата, които се облагат по реда на чл. 26, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица“;

в) в ал. 7 накрая се добавя „или европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност“.

2. В чл. 4а, ал. 7 думата „внасят“ се заменя с „удържат и внасят“.

3. В чл. 4б:

а) в ал. 3 се създава ново изречение първо: „Лицата упражняват избора си по ал. 1, като подават заявление до компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.“, а досегашното изречение става изречение второ;

б) в ал. 4 думите „Изборът на осигуряване, редът и начинът за събиране“ се заменят с „Редът и начинът за избор на осигуряване, събиране“.

4. В чл. 4в:

а) създава се нова ал. 2:

„(2) Лицата упражняват избора си по ал. 1, като подават заявление до компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите. Осигуряването на лицата по реда на ал. 1 възниква от първо число на месеца, следващ месеца на избора.“;

б) досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите „Изборът на осигуряване, редът и начинът за събиране“ се заменят с „Редът и начинът за избор на осигуряване, събиране“.

5. В чл. 6, ал. 3 изречение второ се заличава, а в изречение трето думите „чл. 4, ал. 1, т. 5, 7, 8 и 9“ се заменят с „чл. 4, ал. 1, т. 5, 7 и 8“.

6. В чл. 7, ал. 7 след думите „самоосигуряващите се лица“ се поставя запетая и се добавя „лицата по чл. 4, ал. 9“.

7. В чл. 9, ал. 1:

а) в т. 1 думите „и 9“ се заличават;

б) в т. 2 навсякъде в текста думите „чл. 4, ал. 1, т. 5, 9 и 10“ се заменят с „чл. 4, ал. 1, т. 5 и 10“.

8. В чл. 33, ал. 5 се създават т. 14 и 15:

„14. издава персонален идентификационен код за електронна идентификация и достъп до електронните административни услуги, предоставяни от Националния осигурителен институт;

15. води регистър на лицата, прехвърлили средства от българска пенсионна схема към пенсионна схема на Европейския съюз, на Европейската централна банка или на Европейската инвестиционна банка.“

9. В чл. 54а, ал. 2, т. 4 накрая се добавя „или на европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност“.

10. В чл. 54г, ал. 4 думите „международни договори, по които Република България е страна“ се заменят с „международен договор, по който Република България е страна, или на европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност“.

11. В чл. 57, ал. 1 цифрата „3“ се заменя с „5“.

12. В чл. 68:

а) създава се нова ал. 4:

„(4) При преценяване на правото на пенсия по ал. 1 и 2, свързана с прилагане на международен договор, по който Република България е страна, или на европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност, когато само със зачетения по българското законодателство осигурителен стаж лицето не придобива право на пенсия, но има поне 15 години действителен осигурителен стаж и до удостоверяване на чуждия осигурителен стаж навърши възрастта по ал. 3, се отпуска пенсия в размер на социалната пенсия за старост, при условие че лицето не получава друг вид пенсия.“;

б) досегашната ал. 4 става ал. 5.

13. В чл. 70:

а) в ал. 1 в изречение първо думите „процент“ се заменят с „процент 1,2“, а изречения второ, трето и четвърто се заличават;

б) алинея 8 се изменя така:

„(8) За пенсиите, отпуснати с начална дата след 31 декември 2018 г., индивидуалният коефициент се изчислява от осигурителния доход на лицето за периодите след 31 декември 1999 г. до датата на отпускане на пенсията, но за период, не по-малък от 36 месеца. Когато осигурителният доход на лицето след 31 декември 1999 г. е за период, по-малък от 36 месеца, за недостигащия период се взема предвид и последният му осигурителен доход преди 1 януари 2000 г. по ред, определен с наредбата по чл. 106. Когато лицето няма осигурителен доход преди 1 януари 2000 г. или доходът му преди тази дата е за период, по-малък от необходимия за допълване до 36 месеца, индивидуалният коефициент се изчислява от наличния доход независимо от продължителността на периода, за който се отнася. Когато лицето няма осигурителен доход след 31 декември 1999 г. индивидуалният коефициент се изчислява от последния му осигурителен доход за 36 месеца до тази дата или от наличния му доход, когато доходът е за по-малък период.“;

в) в ал. 9 думите „изречение първо“ и „след 31 декември 1996 г.“ се заличават и се създава изречение трето: „Индивидуалният коефициент не може да надхвърля средноаритметичната стойност на месечните съотношения между максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година, и средния месечен осигурителен доход за страната – за месеците след 31 декември 1999 г., участващи при изчисляването на индивидуалния коефициент.“;

г) в ал. 10, т. 2 думите „изречение първо“ се заличават;

д) в ал. 16 след думите „международен договор, по който Република България е страна“ се добавя „или по европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност“;

е) в ал. 17 думите „от влизане в сила на разпореждането за отпускане на пенсията“ се заменят със „след влизането в сила на разпореждането, с което размерът й е определен по реда на този кодекс“;

ж) създава се ал. 18:

„(18) В случаите на изменение, преизчисляване, възобновяване или възстановяване на пенсиите индивидуалният коефициент се изчислява съгласно нормативните разпоредби, по които е определен.“

14. В чл. 70а:

а) заглавието се изменя така: „Доход, от който се изчислява индивидуалният коефициент“;

б) в ал. 1 след думите „Средномесечният осигурителен доход“ се поставя запетая и се добавя „съответно осигурителният доход за месеца“;

в) в ал. 2:

аа) в текста преди т. 1 след думите „средномесечния осигурителен доход“ се поставя запетая и се добавя „съответно на осигурителния доход за месеца“;

бб) точка 6 се изменя така:

„6. от 1 януари 2001 г., през което родител (осиновител) или съпруг (съпруга) на лице с увреждане, на което е определена чужда помощ, както и времето от 15 август 2015 г., през което един от родителите на майката или на бащата на лицето с увреждане са полагали грижи за него, поради което не са били осигурени или не са получавали пенсия, а след 1 януари 2018 г. – лична пенсия;“

г) създава се ал. 5:

„(5) При определяне на пенсия, свързана с прилагане на международен договор, по който Република България е страна, или на европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност, когато по българското законодателство е зачетен само осигурителен стаж, който не се включва при определяне на осигурителния доход съгласно ал. 2, за изчисляване на индивидуалния коефициент по чл. 70 се взема предвид минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния период.“

15. В чл. 75, ал. 1 в изречение първо думите „със сумата, образувана от: по процент 1,1 на сто“ се заменят със „с процент 1,2“, а изречение второ се заличава.

16. В чл. 79:

а) в ал. 1:

аа) в т. 1 числото „0,4“ се заменя с „0,4494“;

бб) в т. 2 числото „0,35“ се заменя с „0,3932“;

вв) в т. 3 числото „0,30“ се заменя с „0,3371“;

б) алинея 2 се отменя.

17. В чл. 82, ал. 4 след думите „наследствена пенсия“ се добавя „за военна инвалидност“.

18. В чл. 89а, ал. 1, изречение първо след думите „70-годишна възраст“ се поставя запетая и се добавя „на които не е отпусната друга пенсия, включително от друга държава“.

19. В чл. 90а, ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „на които не е отпусната друга пенсия, включително от друга държава“.

20. В чл. 94:

а) алинея 3 се изменя така:

„(3) Извън случаите по ал. 1 пенсия за инвалидност и/или добавка за чужда помощ се отпуска от датата на подаване от лицето на заявление-декларация до териториалната експертна лекарска комисия (ТЕЛК), но не по-рано от датата на инвалидизиране, съответно – от датата на определяне на потребността от чужда помощ, ако необходимите документи за пенсиониране са подадени в териториалното поделение на Националния осигурителен институт в едномесечен срок от изтичане на срока за обжалване на експертното решение на ТЕЛК или на Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК) по отношение на правоимащото лице.“;

б) създава се ал. 5:

„(5) Пенсията по чл. 68, ал. 4 се отпуска от датата на навършване на възрастта по чл. 68, ал. 3, но не по-рано от датата на подаване на заявлението.“

21. В чл. 96:

а) в ал. 2 думите „т. 2 – 4“ се заменят с „т. 2 – 5“;

б) създава се ал. 3:

„(3) Пенсията по чл. 68, ал. 4 се прекратява от датата на отпускането й, при отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст на друго основание по този кодекс.“

22. В чл. 98:

а) в ал. 1, т. 2 след думите „международни договори“ се добавя „и европейски регламенти за координация на системите за социална сигурност“;

б) алинея 2 се изменя така:

„(2) Длъжностните лица по ал. 1 издават разпореждания и за възстановяване на неоснователно изплатените суми за пенсии. Дължимите суми по разпорежданията се събират чрез удръжки от пенсията съгласно чл. 114а, ал. 3 или чрез предвидените в чл. 114, ал. 5 способи.“

23. В чл. 102:

а) в ал. 1 накрая се добавя „считано от първо число на месеца, следващ месеца на подаване на заявлението“;

б) създава се нова ал. 3:

„(3) Лицето може да подаде заявление по образец, утвърден от управителя на Националния осигурителен институт, с което да поиска пенсията му да бъде служебно преизчислявана по реда на ал. 1. Преизчисляването се извършва веднъж годишно по ред, определен с наредбата по чл. 106, въз основа на наличните данни по чл. 5, ал. 4, т. 1, а за самоосигуряващите се лица – въз основа на внесените осигурителни вноски за периодите след пенсионирането, съответно – след последното преизчисляване на пенсията.“

24. В чл. 114:

а) в ал. 2, т. 3 думите „международни договори, по които Република България е страна“ се заменят с „международен договор, по който Република България е страна, или на европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност“;

б) в ал. 4 след думите „Националния осигурителен институт,“ се добавя „или друго длъжностно лице, определено от ръководителя на поделението“.

25. В преходните и заключителните разпоредби:

а) в § 6 ал. 1 се изменя така:

„(1) Максималният размер на получаваните една или повече пенсии без добавките към тях от 1 януари 2019 г. се определя в размер на 910 лв., а от 1 юли 2019 г., както и от 1 юли на всяка следваща календарна година – в размер на 40 на сто от максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.“

б) създават се § 7б и 7в:

„§ 7б. (1) През 2019 г. пенсиите не се осъвременяват по чл. 100.

(2) Размерът към 30 юни 2019 г. на пенсиите, отпуснати с начална дата до 31 декември 2018 г., се увеличава от 1 юли 2019 г. с процент 5,7.

§ 7в. (1) Пенсиите, отпуснати с начална дата до 31 декември 2018 г., се преизчисляват от 1 юли 2019 г. с процент 1,2 за всяка година осигурителен стаж и съответната пропорционална част от този процент за месеците осигурителен стаж. Пенсиите за трудова злополука и професионална болест, отпуснати с начална дата до 31 декември 2018 г., се преизчисляват от 1 юли 2019 г. със съответния коефициент по чл. 79, ал. 1.

(2) Преизчисляването по ал. 1 се извършва, без да се променя доходът, от който е изчислена пенсията, след което тя се осъвременява, преизчислява и индексира съобразно нормативната уредба, действаща от датата на отпускането й до 30 юни 2019 г. включително.

(3) Когато преизчисленият размер на пенсията по ал. 1 и размерът на пенсията по § 7б, ал. 2 не са равни, пенсията се определя в по-високия размер.“;

в) създават се § 22ф и 22х:

„§ 22ф. Член 68, ал. 4 се прилага и за неприключилите производства по подадени до 31 декември 2018 г. заявления за отпускане на пенсия по чл. 68, ал. 1 и 2, свързана с прилагане на международен договор, по който Република България е страна, или на европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност.

§ 22х. Специализантите, които са приети по реда на отменената Наредба № 34 от 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 7 от 2007 г.; изм., бр. 89 от 2007 г., бр. 55 от 2008 г., бр. 12 и 72 от 2010 г., бр. 58 и 60 от 2011 г., бр. 50 от 2012 г., бр. 24 и 73 от 2013 г.; изм. с Решение № 15612 от 26.11.2013 г. на ВАС на РБ – бр. 59 от 2014 г., отм., бр. 7 от 2015 г.) и чиито договори за обучение за придобиване на специалност не са приключили до 31 декември 2018 г., продължават да се осигуряват по реда на отменения чл. 4, ал. 1, т. 9 до приключване на специализацията им. Осигурителните вноски се дължат върху получените възнаграждения, но върху не по-малко от минималната месечна работна заплата за страната, и се разпределят между осигурителите и осигурените лица съгласно чл. 6, ал. 3.“

26. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 61 от 2015 г.; изм., бр. 99 от 2017 г.) § 53 се отменя.

§ 4. В Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70 от 2004 г.; изм., бр. 46, 76, 85, 88, 94 и 103 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 80, 81, 95 и 102 от 2006 г., бр. 31, 41, 46, 53, 59, 82 и 95 от 2007 г., бр. 13, 102 и 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 74, 82, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 41, 42, 50, 59, 62, 98 и 100 от 2010 г., бр. 8, 9, 45 и 60 от 2011 г., бр. 38, 40, 54, 60, 82, 101 и 102 от 2012 г., бр. 15, 30, 66, 68, 99, 104 и 106 от 2013 г., бр. 1, 98 и 107 от 2014 г., бр. 9, 72, 80 и 102 от 2015 г., бр. 17, 27, 98 и 103 от 2016 г., бр. 58, 85 и 102 от 2017 г. и бр. 18, 77 и 91 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 180 ал. 4 се отменя.

2. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 2г:

„§ 2г. Времето, през което специализантите са се обучавали за придобиване на специалност въз основа на договор за обучение за придобиване на специалност, сключен по реда на отменената Наредба № 34 от 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 7 от 2007 г.; изм., бр. 89 от 2007 г., бр. 55 от 2008 г., бр. 12 и 72 от 2010 г., бр. 58 и 60 от 2011 г., бр. 50 от 2012 г., бр. 24 и 73 от 2013 г.; изм. с Решение № 15612 от 26.11.2013 г. на ВАС на РБ – бр. 59 от 2014 г., отм., бр. 7 от 2015 г.) и са се осигурявали по реда на отменения чл. 4, ал. 1, т. 9 от Кодекса за социално осигуряване, се зачита за трудов стаж.“

§ 5. Законът влиза в сила от 1 януари 2019 г.

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 28 ноември 2018 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цвета Караянчева

Приложение № 1  към чл. 9, т. 1

Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии – 2019 г.

(без налагане на административно увеличение и минимална работна заплата за 2019 г. – 560,00 лв.)

По-

ре-

ден но-

мер

Ико-

номи-

чески дей-

ности (ном. А31)

Ико-

номи-

чески дей-

ности (код по НКИД)

Наименование на икономическа дейност

Ръ-

ко-

во-

ди-

тели

Спе-

циа-

листи

Тех-

ници и при-

ложни спе-

циа-

листи

По-

мощен адми-

нист-

рати-

вен персо-

нал

Персо-

нал, зает с услуга за насе-

лението, търго-

вията и охра-

ната

Квали-

фици-

рани работ-

ници в селско-

то, горско-

то, ловно-

то и рибното стопан-

ство

Квали-

фици-

рани работ-

ници и сродни на тях занаят-

чии

Машин-

ни опера-

тори и монтаж-

ници

Про-

фесии, неизис-

кващи спе-

циална квали-

фика-

ция

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 А 01, 03 без 1.49 Растениевъдство, животновъдство и лов, спомагателни дейности; Рибно стопанство

1034

779

707

655

560

560

618

688

560

2 А 02 Горско стопанство

935

644

560

560

560

560

560

560

560

3 А 1,49 Отглеждане на други животни /пчеларство/

755

709

673

592

560

560

560

560

560

4 В 05 Добив на въглища

901

738

699

560

560

560

699

635

560

5 В 06 Добив на нефт и природен газ

865

694

675

560

560

560

623

574

560

6 В 07  Добив на метални руди

926

770

682

560

560

560

674

582

560

7 В 08.11 Добив на строителни материали

705

560

560

560

560

560

603

560

560

8 В 08.11 Добив на декоративни скални материали

677

560

560

560

560

560

580

560

560

9 В 08.11 Добив на варовик, суров гипс, креда, доломит и шисти

709

560

560

560

560

560

607

560

560

10 В 08.12 Добив на трошен камък, чакъл и пясък

890

740

639

560

560

560

587

587

560

11 В 08.12 Добив на глина и каолин

916

761

657

560

560

560

604

604

560

12 В 08.9 и 09 Добив на други неметални материали и суровини; Спомагателни дейности в добива

712

561

560

560

560

560

610

561

560

13 C 10.1 без 10.12, 10.2 Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия; Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия

1486

982

784

594

560

560

636

560

560

14 C 10.12 Производство и преработка на месо от домашни птици

1226

1018

883

623

560

560

560

644

560

15 C 10.3 Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия

904

727

613

560

560

560

561

562

560

16 C 10.4 Производство на растителни и животински масла и мазнини

982

883

644

560

560

560

560

560

560

17 C 10.5 Производство на мляко и млечни продукти

1057

697

562

571

560

560

560

560

560

18 C 10.6 Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти

1247

1039

987

603

560

560

675

831

560

19 C 10.7 и 10.8 без 10.81 и 10.82 Производство на хлебни и тестени изделия; Производство на други хранителни продукти

831

587

582

560

560

560

560

560

560

20 C 10.81 и 10.82 Производство на захар; Производство на какао, шоколадови и захарни изделия

1143

940

873

623

560

560

613

644

560

21 C 10.9 Производство на готови храни за животни

1122

987

894

655

560

560

675

675

560

22 C 11 без 11.05, 11.06 и 11.07 Производство на напитки

869

675

580

560

560

560

560

560

560

23 C 11.05 и 11.06 Производство на пиво и малц

821

696

639

560

560

560

560

560

560

24 C 11.07 Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води

935

790

717

560

560

560

560

560

560

25 C 12 Производство на тютюневи изделия

1034

1008

705

560

560

560

560

560

560

26 C 13 Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло

987

673

644

560

560

560

560

560

560

27 C 14 без 14.3 Производство на облекло

925

675

623

560

560

560

560

560

560

28 C 14,3 Производство на други трикотажни изделия

997

717

675

571

560

560

560

560

560

29 C 15 Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм

906

615

598

560

560

560

560

560

560

30 C 16 Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене

603

560

560

560

560

560

560

560

560

31 C 17  Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон

852

634

571

560

560

560

560

560

560

32 C, J 18, 58 и 59  Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители; Издателска дейност; Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика

560

560

560

560

560

560

560

560

560

33 C 19 Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти

1763

1310

1034

756

882

560

958

967

560

34 C 20 Производство на химични продукти

870

680

560

560

560

560

560

560

560

35 C 21 Производство на лекарствени вещества и продукти

870

680

560

560

560

560

560

560

560

36 C 22 Производство на изделия от каучук и пластмаси

614

560

560

560

560

560

560

560

560

37 C 23 Производство на изделия от други неметални минерални суровини

827

670

625

560

560

560

604

604

560

38 C 24 без 24.5 Производство на основни метали

810

561

560

560

560

560

560

560

560

39 C 24.5 Леене на метали

769

561

560

560

560

560

560

560

560

40 C 25 без 25.4 Производство на метални изделия, без машини и оборудване

769

560

560

560

560

560

560

560

560

41 C 26 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти.

790

686

603

560

560

560

582

561

560

42 C 27 Производство на електрически съоръжения

790

686

603

560

560

560

582

561

560

43 C 28 без 28.11; 25.4 Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение; Производство на въоръжение и боеприпаси

862

592

560

560

560

560

560

560

560

44 C 28.11 Производство на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни

987

623

623

560

560

560

560

560

560

45 C 29, 30 Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета; Производство на превозни средства, без автомобили

1018

675

592

560

560

560

603

560

560

46 C 31 Производство на мебели

623

560

560

560

560

560

560

560

560

47 C 32 без 32.5, 33 Производство, некласифицирано другаде; Ремонт и инсталиране на машини и оборудване

705

560

560

560

560

560

560

560

560

48 C 32.5 Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства (Дейности в зъботехнически лаборатории)

929

697

560

560

560

560

560

560

560

49 D 35.1 Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия

987

779

738

560

560

560

644

613

560

50 D 35.2; 49.5 Производство и разпределение на газообразни горива по газоразпределителните мрежи; Тръбопроводен транспорт

1461

1008

958

581

560

560

700

772

560

51 D 35.3 Производство и разпределение на топлинна енергия

873

670

639

560

560

560

560

561

560

52 Е 36, 37 Събиране, пречистване и доставяне на води; Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води

810

727

655

560

560

560

560

560

560

53 E 38 без 38.12 и 38.22; 39 Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали; Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци

832

560

560

560

560

560

560

560

560

54 E 38.12 и 38.22 Събиране на опасни отпадъци; Обработване и обезвреждане на опасни отпадъци

1013

842

758

623

597

560

665

623

608

55 F 41, 42 без 42.11 и 42.22, 43 Строителство на сгради; Строителство на съоръжения; Специализирани строителни дейности

790

644

623

560

560

560

603

603

560

56 F 42.11 Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти

878

696

634

560

560

560

634

634

560

57 F 42.22 Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи

696

566

560

560

560

560

560

560

560

58 G 45, 46, 47 без 46.46, 47.73, 47.74 Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт; Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети; Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети

1299

1070

945

665

566

560

623

613

560

59 G 46.46, 47.73, 47.74 Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура; Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки; Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки

923

585

560

560

560

560

560

560

560

60 I 55, 56, 79 Хотелиерство; Ресторантьорство; Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации

966

831

649

560

560

560

571

582

560

61 H 49.1,

49.2, 52 – само за железопътен транспорт

Пътнически железопътен транспорт, междуселищен; Товарен железопътен транспорт; Складиране на товари и спомагателни дейности в железопътния транспорт

927

822

675

560

560

560

560

562

560

62 H 49.3, 49.4 Друг пътнически сухопътен транспорт; Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместване

845

650

577

560

560

560

560

560

560

63 H 50 Воден транспорт

1011

924

789

560

560

560

560

568

560

64 H 51 Въздушен транспорт

1201

1103

900

560

572

560

583

648

560

65 H 52, без железопътен транспорт Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта (без железопътен транспорт)

1038

973

760

560

560

560

560

560

560

66 H 53 Пощенски и куриерски дейности

560

560

560

560

560

560

560

560

560

67 J 60, 61 Радио- и телевизионна дейност; Далекосъобщения

933

817

700

560

560

560

585

585

560

68 K 64, 65, 66 ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

1589

1008

756

560

560

560

560

581

560

69 J, L, M, N 62, 63, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 77, 78, 81, 82 Дейности в областта на информационните технологии; Информационни услуги; ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ; АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

1008

656

560

560

560

560

560

560

560

70 N 80 Дейности по охрана и разследване

848

592

560

560

560

560

560

560

560

71 M 72 Научноизследователска и развойна дейност

673

560

560

560

560

560

560

560

560

72 O 84 ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ

560

560

560

560

560

560

560

560

560

73 P 85 ОБРАЗОВАНИЕ

686

577

560

560

560

560

560

560

560

74 Q 86 без 86.1, 75 ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА /без медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант, включително главните и старшите/; Ветеринарномедицинска дейност

1045

668

560

560

560

560

560

560

560

75 Q 86,1 Дейност на болници /без началник клиника/отделение, медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант, включително главните и старшите/

1336

987

650

560

560

560

560

560

560

76 Q 87, 88 Медико-социални грижи с настаняване; Социална работа без настаняване

560

560

560

560

560

560

560

560

560

77 R 90, 91, 92, 93 КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ (за 93.12 Дейност на спортни клубове – без професионален спортист във футболен клуб)

659

560

560

560

560

560

560

560

560

78 S, T 95, 96, 97 Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи; Други персонални услуги; ДЕЙНОСТИ НА ДОМАКИНСТВА КАТО РАБОТОДАТЕЛИ

560

560

560

560

560

560

560

560

560

79 S, U 94 без 94.91, 99 Дейности на организации с нестопанска цел (без дейност на религиозни организации); Дейности на екстериториални организации и служби

896

630

560

560

560

560

560

560

560

80 R 93,12 Дейност на спортни клубове (само за професионален спортист във футболен клуб)

590

81 Централен кооперативен съюз

665

582

560

560

560

560

560

560

560

82 Q 86 без 86.1 ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант)

697

560

560

83 Q 86,1 Дейност на болници (само за началник клиника/отделение)

1103

84 Q 86,1 Дейност на болници (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант)

766

709

697

85 S 94.91 Дейност на религиозни организации

560

Забележки:

1. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които съгласно условията на трудовия договор работят при непълно работно време или непълен месец, се определя пропорционално на законоустановеното работно време, съответно на пълния брой на работните дни през месеца.

2. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които работят в специализирани предприятия, трудово-лечебните бази и кооперациите на хората с увреждания съгласно Закона за интеграция на хората с увреждания, се определя в размер 50 на сто от минималния осигурителен доход за съответната икономическа дейност и квалификационна група професия.

3. Осигурителят определя основната икономическа дейност съобразно преобладаващия брой заети лица по трудови правоотношения. Определянето на групата професии се извършва по структурата на Националната класификация на професиите и длъжностите – приложение № 2 към Заповед № РД-01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на труда и социалната политика.

Когато осигурителят осъществява две или повече икономически дейности, основната му икономическа дейност се определя от дейността, в която са заети най-голям брой лица, работещи по трудово правоотношение. В този случай при определянето й не се вземат предвид работниците и служителите, които са общофункционално свързани с всички дейности на осигурителя. При равен брой работещи по трудови правоотношения в отделните дейности основната икономическа дейност на осигурителя се определя по негов избор.

4. Минималният осигурителен доход не се прилага за общинските съветници, работниците и служителите в бюджетните предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството и за избраните управител, контрольор, касиер и членовете на управителния и контролния съвет на етажната собственост по Закона за управление на етажната собственост.

Приложение № 2  към чл. 14

Диференцирани осигурителни вноски за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ за 2019 г.

Код КИД 2008

Наименование на икономическа дейност КИД 2008

Осигурителна вноска (%)

02

Горско стопанство

1,1

05

Добив на въглища

1,1

07

Добив на метални руди

1,1

08

Добив на неметални материали и суровини

1,1

09

Спомагателни дейности в добива

1,1

12

Производство на тютюневи изделия

1,1

13

Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло

1,1

16

Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене

1,1

20

Производство на химични продукти

1,1

23

Производство на изделия от други неметални минерални суровини

1,1

24

Производство на основни метали

1,1

25

Производство на метални изделия, без машини и оборудване

1,1

33

Ремонт и инсталиране на машини и оборудване

1,1

38

Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали

1,1

41

Строителство на сгради

1,1

42

Строителство на съоръжения

1,1

43

Специализирани строителни дейности

1,1

49

Сухопътен транспорт

1,1

50

Воден транспорт

1,1

68

Операции с недвижими имоти

1,1

77

Даване под наем и оперативен лизинг

1,1

01

Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности

0,9

17

Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон

0,9

22

Производство на изделия от каучук и пластмаси

0,9

28

Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение

0,9

30

Производство на превозни средства, без автомобили

0,9

31

Производство на мебели

0,9

35

Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива

0,9

37

Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води

0,9

39

Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци

0,9

52

Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта

0,9

53

Пощенски и куриерски дейности

0,9

81

Дейности по обслужване на сгради и озеленяване

0,9

10

Производство на хранителни продукти

0,7

11

Производство на напитки

0,7

19

Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти

0,7

21

Производство на лекарствени вещества и продукти

0,7

27

Производство на електрически съоръжения

0,7

32

Производство, некласифицирано другаде

0,7

36

Събиране, пречистване и доставяне на води

0,7

46

Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети

0,7

61

Далекосъобщения

0,7

63

Информационни услуги

0,7

78

Дейности по наемане и предоставяне на работна сила

0,7

84

Държавно управление

0,7

88

Социална работа без настаняване

0,7

90

Артистична и творческа дейност

0,7

92

Организиране на хазартни игри

0,7

93

Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих

0,7

03

Рибно стопанство

0,5

06

Добив на нефт и природен газ

0,5

18

Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители

0,5

26

Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти

0,5

29

Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета

0,5

45

Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт

0,5

47

Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети

0,5

51

Въздушен транспорт

0,5

60

Радио- и телевизионна дейност

0,5

70

Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението

0,5

71

Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи

0,5

72

Научноизследователска и развойна дейност

0,5

74

Други професионални дейности

0,5

80

Дейности по охрана и разследване

0,5

82

Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност

0,5

85

Образование

0,5

86

Хуманно здравеопазване

0,5

87

Медико-социални грижи с настаняване

0,5

91

Други дейности в областта на културата

0,5

95

Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи

0,5

14

Производство на облекло

0,4

15

Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм

0,4

55

Хотелиерство

0,4

56

Ресторантьорство

0,4

58

Издателска дейност

0,4

59

Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика

0,4

62

Дейности в областта на информационните технологии

0,4

64

Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване

0,4

65

Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване

0,4

66

Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането

0,4

69

Юридически и счетоводни дейности

0,4

73

Рекламна дейност и проучване на пазари

0,4

75

Ветеринарномедицинска дейност

0,4

79

Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации

0,4

94

Дейности на организации с нестопанска цел

0,4

96

Други персонални услуги

0,4

97

Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал

0,4

98

Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление

0,4

99

Дейности на екстериториални организации и служби

0,4

 

Приложение № 3  към чл. 15, ал. 4

Бюджет на фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“

(в хил. лв.)

Показатели

Бюджет 2019 г.

І. ПРИХОДИ

4 500,0

Приходи от вноски

0,0

Приходи от лихви и инвестиции в държавни ценни книжа (ДЦК)

4 500,0

Приходи от глоби, санкции и наказателни лихви

0,0

ІІ. РАЗХОДИ

1 915,1

Обезщетения и помощи за домакинствата

1 666,8

Разходи за гарантирани вземания на работници и служители

1 666,8

Разходи за дейността

97,5

Разходи за дейността, извършени по чл. 13 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя (ЗГВРСНР)

97,5

Разходи за заплати и възнаграждения на персонала

35,5

Други възнаграждения и плащания на персонала

52,2

Осигурителни вноски от работодатели

15,1

Издръжка

48,0

III. ТРАНСФЕРИ

0,0

ІV. ДЕФИЦИТ/ИЗЛИШЪК

2 584,9

V. ФИНАНСИРАНЕ

-2 584,9

Покупка на ДЦК на първичния пазар (-)

-20 000,0

Получени погашения по ДЦК на първ. пазар (+)

49 068,9

Наличност по сметка от предходна година

9 335,7

Остатък по срочни депозити в БНБ в началото на годината (+)

0,0

Наличност по срочни депозити към края на годината (-)

0,0

Остатък към края на периода (-)

-40 989,5

 

Приложение № 4 към чл. 16

Бюджет на Учителския пенсионен фонд

(в хил. лв.)

Показатели

Бюджет

2019 г.

I. ПРИХОДИ – ВСИЧКО

75 226,4

Данъчни приходи

63 831,1

Осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване

63 831,1

Неданъчни приходи

11 395,3

Приходи и доходи от собственост

11 384,8

Приходи от лихви и отстъпки от държавни ценни книжа и от общински ценни книжа

11 384,8

Глоби, санкции и наказателни лихви

10,0

Други приходи

0,5

II. РАЗХОДИ – ВСИЧКО

45 696,0

Текущи разходи

45 696,0

Издръжка

63,0

Други финансови услуги

63,0

Пенсии

45 633,0

Пенсии от УчПФ

15 310,0

Добавки от УчПФ

30 323,0

III. ТРАНСФЕРИ

0,0

IV. ДЕФИЦИТ (-)/ИЗЛИШЪК (+)  

29 530,4

V. ФИНАНСИРАНЕ

-29 530,4

Суми по разчети за поети осигурителни вноски

0,0

Покупко-продажба на държавни (общински) ценни книжа от бюджетни организации – нето (+/-)

-17 299,2

Покупка на държавни ценни книжа

-95 000,0

 Получени погашения по държавни ценни книжа

77 700,8

Депозити и средства по сметки – нето (+/-)

-12 231,2

Наличност по сметка в началото на периода (+)

10 916,5

Наличност по депозити в началото на периода (+)

5 000,0

Остатък в БНБ към края на периода (-)

-23 147,7

Наличност по депозити в края на периода (-)

-5 000,0

 

Приложение № 5  към чл. 17

КОНСОЛИДИРАН БЮДЖЕТ

на администрираните от Националния осигурителен институт фондове за 2019 г.

Показатели

Сума

( хил. лв.)

І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

11 839 454,4

1. Приходи

 7 607 792,8

1.1. Осигурителни приходи

 7 536 993,0

1.1.1. Осигурителни вноски

 7 536 993,0

1.2. Неданъчни приходи

 71 864,8

1.3. Внесени ДДС и други данъци върху продажбите

-1 065,0

2. Получени трансфери от централния/държавния бюджет

4 231 661,6

IІ. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

 11 807 339,1

1. Разходи

11 799 939,1

1.1. Пенсии

10 035 288,3

1.2. Социални помощи и обезщетения

1 641 461,9

1.3. Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта

123 028,8

1.3.1. Разходи за персонал

68 865,0

1.3.2. Издръжка

45 898,5

1.3.3. Платени данъци, такси и административни санкции

550,0

1.3.4. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

127,8

1.3.5. Капиталови разходи

7 587,5

1.4. Отбрана и сигурност

160,1

2. Предоставени трансфери

7 400,0

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

32 115,3

ФИНАНСИРАНЕ

-32 115,3

Покупка-продажба на държавни (общински) ценни книжа – нето (+/-)

11 769,7

Депозити и средства по сметки – нето (+/-)

-43 885,0

Наличности в началото на периода (+)

25 252,2

Наличности в края на периода (-)

-69 137,2

Погашения по дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (-)

0,0

 

Вижте още от Zdraven website

Направи своя избор

НАЧАЛО     ЗАКОНИ