Защитете правата си

Когато правата ви на пациент са нарушени можете да подадете жалба до:

Националната здравноосигурителна каса и Районната здравноосигурителна каса,

Министерството на здравеопазването и Регионална здравна инспекция,

Районната колегия на Българския лекарски съюз или Българския зъболекарски съюз.

Регионална здравна инспекция

Пациентът (неговият родител, настойник или попечител) има право да подава жалби и сигнали до регионалната здравна инспекция при нарушаване на правата му или при спорове, свързани с медицинското обслужване. Регионалната здравна инспекция в 7-дневен срок прави служебна проверка по жалбата или сигнала. При констатиране на административно нарушение се съставя акт за установяване на административното нарушение, а директорът на регионалната здравна инспекция издава наказателно постановление по реда на ЗАНН.

При установяване на нарушения, наказуеми по реда на Закона за съсловните организации на лекарите и лекарите по дентална медицина и Закона за здравното осигуряване, регионалната здравна инспекция уведомява и изпраща жалбата на районните колегии на Българския лекарски съюз и Българския зъболекарски съюз и на районната здравноосигурителна каса. В тридневен срок от приключване на проверката регионалната здравна инспекция уведомява пациента за резултатите от проверката и за предприетите действия.

Национална здравноосигурителна каса

При нарушаване на правата

Районна колегия на БЛС и БЗС

Жалби по спазване на професионално-медицинските, морално-етични и деонтологични въпроси, свързани с упражняването на професията от лекари и зъболекари могат да се адресират до Комисията по професионална етика на районната колегия на Българския лекарски съюз, съответно българския зъболекарски съюз.