a-young-man-that-has-an-intense-headache_rYD_Kv0Bo-compressor

Здравно осигуряване на безработен

Когато си безработен... Какви здравни вноски дължиш? Кой е задължен да внася здравните вноски на безработните? Деклариране. Плащане

Задължително здравно осигуряване. Правна уредба

Уредено е в Закона за здравното осигуряване. Съгласно закона, здравното осигуряване е дейност по набирането на здравноосигурителни вноски и премии, управлението на набраните средства и тяхното разходване за закупуване на здравни дейности, услуги и заплащане на стоки. Здравното осигуряване е задължително и доброволно. Задължителното здравно осигуряване предоставя пакет от здравни дейности.

Кой е задължен да внася здравните вноски на безработните?

Безработни, които получават обезщетение за безработица са осигурени за сметка на държавния бюджет.

Безработни, които НЕ получават обезщетение за безработица са задължени сами да внасят здравните си вноски.

Задължение за деклариране!

Преди да започнете внасянето на вноските си, задължително трябва да подадете декларация, образец 7, в офис на НАП по места. Не пропускайте да изпълните това задължение! Срокът за подаване на декларацията е до 25-то число на месеца, следващ месеца на възникване на задължението за осигуряване.

Какъв е размерът на здравната вноска за безработни?

Размерът на здравната вноска се определя всяка година със Закона за бюджета на НЗОК. Вноската се определя като процент от осигурителния доход. И за тази година здравната вноска е в размер на 8 процента от осигурителния доход.

Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица за 2021 г. е 650 лв. т.е. безработните, които не получават обезщетение за безработица, дължат минимална месечна вноска в размер на 26 лв.

Срок за внасяне на здравните вноски

Срокът за внасяне на здравните вноски е до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Например ако дължите здравна вноска за месец януари, трябва да я внесете до 25 февруари. След тази дата се дължи лихва.

Как мога да платя вноските?

Вноската се внася по сметка на териториалната дирекция на НАП.

Здравноосигурителните вноски могат да се платят по 4 начина:

- по банков път;

- с пощенски запис;

- по интернет;

- на банково гише в офис на НАП.

При плащане на вноските от физическо лице (включително безработен) на банково гише в офиса на НАП по постоянен адрес - не се събират такси от банката!

Вижте още от Zdraven website

Направи своя избор

НАЧАЛО ОСИГУРЯВАНЕ