ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ

Здравна вноска. Осигурени лица

Какви здравни осигуровки дължиш? Как можеш да направиш справка на здравноосигурителния си статус? Плати здравните си осигуровки в НАП.

Задължително здравно осигуряване. Правна уредба

Здравното осигуряване е уредено в Закона за здравното осигуряване.

Съгласно закона, здравното осигуряване е дейност по набирането на здравноосигурителни вноски и премии, управлението на набраните средства и тяхното разходване за закупуване на здравни дейности, услуги и заплащане на стоки.

Здравното осигуряване е задължително и доброволно.

Задължителното здравно осигуряване предоставя пакет от здравни дейности.

Събирането на средства от задължителните здравноосигурителни вноски се осъществява от Национална агенция за приходите.

Размерът на здравната вноска се определя всяка година със Закона за бюджета на НЗОК. Вноската се определя като процент от осигурителния доход.

Осигурени лица

Задължително осигурени в Националната здравноосигурителна каса са:

- всички български граждани,

- всички лица, на които е разрешено постоянно или дългосрочно пребиваване в страната ни,

- бежанците,

- чуждестранни студенти и докторанти, обучаващи се в страната ни и др.

Има три групи осигурени лица:

♦ лица, за които осигуровките се поемат от държавния бюджет;

♦ лица, за които вноските се внасят от осигуряващ (най-често работодател) и

♦ лица, които са длъжни да внасят вноските си сами.

Кой е осигурен за сметка на държавния бюджет?

Осигурени за сметка на държавния бюджет са:

- Ученици до 18-годишна възраст, както и след навършване, ако учат редовно - до завършване на средно образование, но не по-късно от навършване на 22-годишна възраст;

- Студенти редовно обучение във висши училища до навършване на 26-годишна възраст, и докторантите на редовно обучение по държавна поръчка;

- Безработни, които получават обезщетение за безработица;

- Лица, които отговарят на условията за получаване на месечни социални помощи и целеви помощи за отопление по реда на Закона за социално подпомагане и други.

За кого здравните вноски се внасят от осигуряващ?

"Осигуряващ" е физическо или юридическо лице, което плаща изцяло или частично здравноосигурителни вноски или премии за трети лица. Тези лица са: 

- Служители и работници, наети по трудов договор. В този случай задължение да внася дължимите здравноосигурителни вноски има работодателят.

- Лица, наети по граждански договор, ако не са осигурени на друго основание и полученото възнаграждение по договора (от един или повече възложители) за календарния месец е равно или по-голямо от минималната работна заплата за страната, след приспадане на нормативно признатите разходи по ЗОДФЛ. В този случай задължение да внася дължимите здравноосигурителни вноски има възложителят по договора.

Кой е длъжен да внася сам здравните си вноски?

Задължени да внасят здравните си вноски са:

- Самоосигуряващите се лица;

- Лица, наети по граждански договор, ако не са осигурени на друго основание и полученото възнаграждение по договора (от един или повече възложители) за календарния месец е по-малко от минималната работна заплата за страната, след приспадане на нормативно признатите разходи по ЗОДФЛ;

- Безработни, които не получават обезщетение за безработица;

- Завършилите училище;

- Студенти и докторанти, които не са на държавна поръчка и др.

 

Какъв е размерът на здравната вноска?

Събирането на средства от задължителните здравноосигурителни вноски се осъществява от Национална агенция за приходите.

Размерът на здравната вноска се определя всяка година със Закона за бюджета на НЗОК. Вноската се определя като процент от осигурителния доход. Както и досега, здравната вноска е в размер на 8 процента от осигурителния доход.

Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2021 г. е 650 лв.

Безработните, които не получават обезщетение за безработица, дължат минимална месечна здравноосигурителна вноска в размер на 26 лв.

Минималният месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители, определен със Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2021 г. е 420 лв.

Вижте още от Zdraven website

Направи своя избор

НАЧАЛО ОСИГУРЯВАНЕ