здравни права

Права на пациентите

Какви са правата на българските граждани в областта на здравеопазването? Какви са моите права като пациент? Право на информация. Право на достъпна медицинска помощ.

Общи права на пациента

На пациента се оказва здравна помощ независимо от неговата възраст, пол, произход, език, национална, расова или политическа принадлежност, образование, убеждения, културно равнище, сексуална ориентация, лично, обществено или материално положение, увреждане и вид и причина на заболяването.

Като пациент всеки има право на:

1. зачитане на гражданските, политическите, икономическите, социалните, културните и религиозните му права;

2. грижи от общността, в която живее;

3. достъпна и качествена здравна помощ;

4. повече от едно медицинско становище относно диагнозата, лечението и прогнозата на заболяването;

5. защита на данните, отнасящи се до неговото здравословно състояние;

6. възнаграждение за работата, която извършва, еднакво с това, което получава, ако не е болен;

7. запознаване на достъпен език с неговите права и задължения;

8. ясна и достъпна информация за здравословното му състояние и методите за евентуалното му лечение;

9. здравна профилактика и рехабилитация;

10. сигурност и безопасност на диагностичните и лечебните процедури, провеждани по време на лечението му;

11. достъп до модерни методи на лечение;

12. предотвратяване на болката и страданието по време на лечението му, доколкото е възможно;

13. достъп до медицинската документация, свързана със здравословното му състояние.

Право на информация. Информирано съгласие

Всеки човек има право на достъп до информация, която да му позволи да взема решения за своето здраве. Медицинските дейности се осъществяват след изразено информирано съгласие от пациента. Лекуващият лекар/зъболекар уведомява пациента относно: диагнозата и характера на заболяването; описание на целите и естеството на лечението, разумните алтернативи, очакваните резултати и прогнозата; потенциалните рискове, страничните ефекти и нежеланите лекарствени реакции, болка и други неудобства; вероятността за благоприятно повлияване, риска за здравето при прилагане на други методи на лечение или при отказ от лечение.

Право на достъпна медицинска помощ

Всеки български гражданин има право на достъпна медицинска помощ. Правото на достъпна медицинска помощ се осъществява при прилагане на следните принципи:

- своевременност, достатъчност и качество на медицинската помощ;

- равнопоставеност при оказване на медицинската помощ с приоритет за деца, бременни и майки на деца до 1 година;

- сътрудничество, последователност и координираност на дейностите между лечебните заведения;

- зачитане правата на пациента.

Права при хоспитализация

При хоспитализация пациентът има право:

да бъде посещаван от личния си лекар и от специалиста, издал направлението за хоспитализация;

♦ на осигуряване от лечебното заведение за болнична помощ на необходимите за лечението му медицински изделия, когато те не се заплащат от Националната здравноосигурителна каса или от държавния бюджет;

да приема или да отказва посетители;

да ползва услугите на психотерапевт, юрист и свещенослужител;

на образование и достъп до занимания, отговарящи на неговите социални, религиозни и културни потребности;

♦ да получи информация за цената на всяка една медицинска услуга, манипулация, лечение и лекарствените продукти.

Право при нелечими заболявания

При нелечими заболявания с неблагоприятна прогноза пациентът има право на палиативни медицински грижи.

Палиативните медицински грижи включват:

медицинско наблюдение;

здравни грижи, насочени към обгрижване на пациента, премахване на болката и психоемоционалните ефекти на болестта;

морална подкрепа на пациента и неговите близки.

Палиативни медицински грижи се оказват от личния лекар, от лечебни заведения за извънболнична и болнична помощ и от хосписи.

Вижте още от Zdraven.website

Направи своя избор

НАЧАЛО РУБРИКИ