family-at-park-having-a-picnic-and-laughing_SYYGWp0ro-compressor

Възстановяване на здравни права

Кога губите здравните си права? Как можете да ги възстановите?

Кога губите здравноосигурителни права?

♦ Според действащия закон, здравноосигурителни права могат да загубят само лицата, които са задължени да се осигуряват за своя сметка - самоосигуряващи се лица, безработни и др.

Останалите две категории осигурени лица (осигурявани за сметка на държавния бюджет или от осигуряващ) не губят здравноосигурителните си права, независимо дали са внесени осигурителните им вноски.

♦ Здравноосигурителните права на лица, осигуряващи се за своя сметка се прекъсват, ако не са внесени повече от 3 месечни здравноосигурителни вноски за период от 36 месеца.

♦ Когато задължението за внасяне на осигурителните вноски е на работодателя или на друго лице, тяхното невнасянето не лишава осигуреното лице от здравноосигурителни права.

Възстановяване на здравноосигурителни права

Съгласно действащия закон, за да възстановите прекъснатите си здравноосигурителни права трябва да заплатите всички дължими осигурителни суми за последните 60 месеца (5 години).

Срокът за внасяне на дължимите здравни вноски е до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. След тази дата се дължи лихва. Всеки гражданин може да направи справка на общото си задължение в НАП.

За всеки гражданин на Република България с прекъснати осигурителни права са обявени месеците без данни за здравно осигуряване в период от 5 години назад.

Предвидена е възможност, месеците, за които представите данни, че сте се осигурявали по-друг начин или за друга сметка, да ви бъдат признати и да не дължите суми за тях (например ако сте осигурявани в чужбина).

Как можете да платите вноските?

Вноската се внася по сметка на териториалната дирекция на НАП.

Здравноосигурителните вноски могат да се платят по 4 начина:

- по банков път;

- с пощенски запис;

- по интернет;

- на банково гише в офис на НАП.

При плащане на банково гише в офиса на НАП по постоянен адрес - не се събират такси от банката за плащане на здравни вноски от физическо лице (освен ако е едноличен търговец).

Удостоверение за непрекъснати здравноосигурителни права

Когато дължимите ви здравноосигурителни вноски са платени, но това все още не е отразено в системата, а ви се налага да ползвате медицинска помощ, можете да поискате от офиса на НАП по постоянен адрес да Ви се издаде удостоверение. Удостоверението, се издава, за да удостовери пред здравните органи, че сте с непрекъснати здравноосигурителни права.

За издаването му е необходимо да докажете направените от вас вноски за здравно осигуряване, като представите пред съответния офис на НОИ вносните бележки. Удостоверението е със срок 3 месеца, считано от месеца на възстановяване на правата и ви дава възможност да ползвате безплатна медицинска помощ за съответния период.

Вижте още от Zdraven website

Направи своя избор

НАЧАЛО ОСИГУРЯВАНЕ