zakon-za-saslovnata-organizacia-na-medicinskite-sestri-compressor

Закон за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите (Загл. изм. ДВ, бр. 91 от 2018г.)

Обн. ДВ. бр.46 от 3 юни 2005г., изм. ДВ. бр.85 от 25 октомври 2005г.,...последно изм. и доп. ДВ. бр.85 от 2 октомври 2020г.

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. (1) (Предишен текст на чл. 1, доп. - ДВ, бр. 103 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2018 г.) Този закон урежда устройството, организацията и дейността на съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите, условията за упражняване на професиите им и професионалното им развитие, както и за поддържането на професионалния им регистър.

(2) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2018 г.) Цел на професионалното развитие на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите е да се поддържат, повишават и разширяват теоретичните знания и практическите умения, необходими за осигуряване на качествени здравни грижи.

Чл. 2. (1) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2018 г.) Съсловни организации по смисъла на този закон са:

1. Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ);

2. Българската асоциация на зъботехниците (БАЗ);

3. Българската асоциация на помощник-фармацевтите (БАПФ).

(2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 91 от 2018 г.) Съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти по смисъла на този закон е Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи.

(3) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2018 г.) Съсловната организация на зъботехниците по смисъла на този закон е Българската асоциация на зъботехниците.

(4) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2018 г.) Съсловната организация на помощник-фармацевтите по смисъла на този закон е Българската асоциация на помощник-фармацевтите.

(5) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 91 от 2018 г.) Съсловните организации по ал. 1 са юридически лица със седалище София.

(6) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 91 от 2018 г.) Съсловните организации по ал. 1 упражняват своята дейност по места чрез регионални колегии.

Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2018 г.) (1) Медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, както и зъботехниците и помощник-фармацевтите, които упражняват професията си, членуват в съответната съсловна организация по чл. 2, ал. 1.

(2) Членството на медицински сестри, акушерки и асоциирани медицински специалисти, както и на зъботехници и на помощник-фармацевти, които не упражняват професията си, е доброволно.

Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2018 г.) Медицинска сестра, акушерка и асоцииран медицински специалист, както и зъботехник или помощник-фармацевт може да упражнява професията си на територията на Република България, ако отговаря на изискванията на глава втора и е вписан в регистъра на регионалната колегия на съответната съсловна организация по чл. 2, ал. 1, на територията на която упражнява дейността си.

Глава втора.
УСЛОВИЯ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИЯТА ОТ МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ, АКУШЕРКИТЕ И АСОЦИИРАНИТЕ МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ, ОТ ЗЪБОТЕХНИЦИТЕ И ОТ ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 91 ОТ 2018 Г.)

Глава втора.
УСЛОВИЯ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИЯТА ОТ МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ, АКУШЕРКИТЕ И АСОЦИИРАНИТЕ МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2005 г. (*), доп. - ДВ, бр. 91 от 2018 г.) Упражняването на професиите "медицинска сестра" и "акушерка" се осъществява от лица, които са завършили висши медицински училища и притежават съответната професионална квалификация, удостоверена с диплома за придобито висше образование на образователно-квалификационна степен "бакалавър" и са вписани в регистъра на съсловната организация по чл. 2, ал. 1, т. 1.

(2) При упражняване на професията си медицинската сестра осъществява диагностика на нуждите, промотивни, профилактични, клинични и рехабилитационни здравни грижи в съответствие с професионалните ѝ компетенции, определени с наредбата по чл. 7.

(3) При упражняване на професията си акушерката осъществява диагностика на нуждите, промотивни, профилактични, клинични и рехабилитационни здравни грижи в областта на акушерската дейност на бременни жени, гинекологично болни, родилки и новородени деца в съответствие с професионалните ѝ компетенции, определени с наредбата по чл. 7.

Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2005 г., в сила от 25.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2007 г.) Асоциираните медицински специалисти са лица, които притежават съответната професионална квалификация, удостоверена с диплома за придобито висше образование на образователно-квалификационна степен "бакалавър" по чл. 42, ал. 1, т. 1 от Закона за висшето образование или със свидетелство за професионална квалификация, издадено по реда на Закона за професионалното образование и обучение.

(2) Асоциираните медицински специалисти осъществяват здравни грижи, профилактика, рехабилитация и здравна промоция в съответствие с професионалните им компетенции, определени с наредбата по чл. 7.

(3) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2018 г.) Професията "Зъботехник" и професията "Помощник-фармацевт" се упражняват от лица, които притежават диплома за придобито висше образование по съответната специалност на образователно-квалификационната степен "професионален бакалавър по..." по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "а" от Закона за висшето образование.

Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2018 г.) Професионалните дейности, които медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, както и помощник-фармацевтите може да извършват по назначение или самостоятелно, както и професионалните дейности, които зъботехниците може да извършват по назначение, се определят с наредба, издадена от министъра на здравеопазването след съгласуване със съответната съсловна организация.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 02.06.2009 г., доп. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) С наредбата по ал. 1 се определят и професионалните дейности, които извършват здравните асистенти и лекарските асистенти.

Глава трета.
ФУНКЦИИ

Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2018 г., предишен текст на чл. 8 - ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите:

1. представляват своите членове и защитават професионалните им права и интереси;

2. създават и водят национални електронни професионални регистри и регионални професионални регистри на членовете си;

3. определят условията и реда за вписване в регистрите по т. 2 на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите и правилата за издаването на сертификат за квалификация по професията;

4. приемат кодекси за професионална етика на съответните специалисти и упражняват контрол по спазването им;

5. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) приемат правила за добра медицинска практика по здравни грижи в съответната професионална област и ги предлагат за утвърждаване от министъра на здравеопазването, след становище на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Медицински надзор";

5а. (нова - ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) изпращат приетите правила за добра медицинска практика по здравни грижи по т. 5 за становище на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Медицински надзор";

6. налагат санкциите, предвидени в този закон;

7. организират, координират, провеждат, регистрират и контролират продължаващото обучение на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите при условия и по ред, определени в договори с висшите медицински училища и с базите за следдипломно обучение;

8. приемат Квалификационна рамка за професионално развитие на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите, състояща се от квалификационни нива;

9. участват със свой представител със съвещателен глас във Висшия медицински съвет към министъра на здравеопазването, а представител на помощник-фармацевтите участва със съвещателен глас във Висшия съвет по фармация;

10. дават становища по проекти на нормативни актове в областта на здравните грижи, осъществявани от съответните медицински специалисти;

11. осъществяват сътрудничество с други органи, организации и институции в страната и чужбина;

12. подпомагат своите членове и техните семейства в случай на нужда съгласно устава на организацията;

13. извършват други дейности, предвидени в уставите им;

14. предоставят на Министерството на здравеопазването информацията по чл. 185, ал. 3 и 4 от Закона за здравето.

(2) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Правилата за добра медицинска практика по здравни грижи по ал. 1, т. 5 представляват система от насоки и принципи, които описват професионалните ценности, знания, умения и поведение, които медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, зъботехниците и помощник-фармацевтите може да прилагат в съответствие с опита си и професионалната си преценка.

(3) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Правилата за добра медицинска практика по здравни грижи по ал. 1, т. 5 се актуализират при необходимост или при поискване на всяка една от страните по реда на този закон.

(4) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Министърът на здравеопазването утвърждава правилата за добра медицинска практика по здравни грижи по ал. 1, т. 5 в срок до един месец от предоставянето им и ги обнародва в "Държавен вестник".

Глава четвърта.
УСТРОЙСТВО

Раздел I.
Органи на национално равнище

Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2018 г.) Органите на съответните съсловни организации на национално равнище са:

1. конгрес;

2. национален съвет;

3. управителен съвет;

4. контролна комисия;

5. комисия по професионална етика;

6. Национален съвет по качество.

Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2018 г.) Конгресът на съответната съсловна организация се състои от представители на регионалните колегии.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2018 г.) Представителите по ал. 1 се избират от общите събрания на регионалните колегии при норма на представителство един делегат на 75 членове - за БАПЗГ и за БАПФ, и един делегат на 10 членове - за БАЗ. Условията и редът за избора им се определят в устава на съответната съсловна организация.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 02.06.2009 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2018 г.) Органът по ал. 1 се свиква на редовно заседание най-малко веднъж на три години и на извънредни заседания. Редът за свикване и правилата за работа и за вземане на решения се определят в устава на съответната съсловна организация.

Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2018 г.) Конгресът на съответната съсловна организация:

1. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2018 г.) приема, допълва и изменя устава на съответната съсловна организация;

2. (доп. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2018 г.) приема, допълва и изменя кодекса за професионална етика на съответните специалисти, предлага го на министъра на здравеопазването за утвърждаване и обнародване в "Държавен вестник" и осъществява контрола по спазването му;

3. (отм. - ДВ, бр. 91 от 2018 г.)

4. (доп. - ДВ, бр. 91 от 2018 г.) избира и освобождава председателя, заместник-председателите, главния секретар и членовете на управителния съвет; председателя и членовете на контролната комисия; председателя и членовете на комисията по професионална етика по ред, определен в устава на съответната съсловна организация;

5. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2018 г.) приема, допълва и изменя правила за издаване на сертификат за квалификация по професиите, включени в организациите по чл. 2, ал. 1;

6. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2018 г.) избира и освобождава председателя и заместник-председателите в Националния съвет по качество, представителя на съответната съсловна организация във Висшия медицински съвет към министъра на здравеопазването, както и представителя на съсловната организация във Висшия съвет по фармация;

7. приема отчетите на управителния съвет, на контролната комисия, на комисията по професионална етика и на Националния съвет по качество;

8. определя минималния размер на членския внос и размера на отчисленията към органите на национално и регионално равнище;

9. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2018 г.) приема правилата за набиране и разходване на средствата на съответната съсловна организация;

10. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2018 г.) взема решения по всички други въпроси, свързани с дейността на съответната съсловна организация.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2018 г.) Изискванията за избор на председателите и заместник-председателите на органите по чл. 9 се определят от конгреса на съответната съсловна организация.

Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2018 г.) Конгресът на съответната съсловна организация се смята за законно проведен при присъствието най-малко на две трети от избраните представители.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2018 г.) Конгресът на съответната съсловна организация приема устава и кодексите за професионална етика с квалифицирано мнозинство от две трети от делегатите, а всички останали решения - с обикновено мнозинство от присъстващите.

(3) При липса на кворум конгресът се отлага с един час, след което се провежда с присъстващите членове, които не могат да бъдат по-малко от половината делегати на общото събрание.

Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2018 г.) Националният съвет се състои от членовете на управителния съвет и председателите на регионалните колегии, на контролната комисия, на комисията по професионална етика и Националния съвет по качество на съответната съсловна организация.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2018 г.) Председателят на Националния съвет е председател на управителния съвет на съответната съсловна организация.

(3) Националният съвет взема решения по оперативни въпроси, свързани с възложените функции на съсловната организация.

(4) Националният съвет се свиква на заседание по предложение на петима от членовете му не по-малко от един път годишно.

(5) Решенията на Националния съвет се приемат с обикновено мнозинство.

Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2018 г.) Управителният съвет на съответната съсловна организация се състои от председател, заместник-председатели, главен секретар и членове. Броят на заместник-председателите и на членовете се определя с устава на организацията.

Чл. 15. Управителният съвет се свиква на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца.

Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2018 г.) Управителният съвет на съответната съсловна организация:

1. свиква конгрес;

2. управлява имуществото на организацията;

3. (доп. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) води, поддържа и актуализира годишно националния електронен регистър по чл. 8, ал. 1, т. 2;

4. осигурява ползване на данните от националния регистър за целите, определени в закона;

5. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2018 г.) ръководи дейността на съответната съсловна организация по изпълнението на нейните функции;

6. работи съвместно и подпомага дейността на Националния съвет по качество;

7. (нова - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) предоставя на Министерството на здравеопазването информацията по чл. 185, ал. 3 и 4 от Закона за здравето.

Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2018 г.) Председателят на управителния съвет на съответната съсловна организация организира и ръководи работата му и го представлява.

(2) Заместник-председателите подпомагат председателя в дейността му и го заместват по време на отсъствие.

(3) Главният секретар на управителния съвет:

1. организира и ръководи дейността по изпълнението на решенията на управителния съвет;

2. организира заседанията на управителния съвет;

3. организира техническото и административното осигуряване на цялостната дейност на управителния съвет;

4. осъществява взаимодействие с регионалните колегии.

Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2018 г.) Контролната комисия на съответната съсловна организация се състои от председател и членове. Броят на членовете се определя с устава на организацията.

(2) Комисията по ал. 1:

1. контролира законосъобразността и целесъобразността на приетите от управителния съвет решения и тяхното изпълнение;

2. разглежда докладите по чл. 31, ал. 3, т. 3 и се произнася по тях;

3. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2018 г.) представя пред конгреса на съответната съсловна организация отчет за своята дейност и предложения за освобождаване или неосвобождаване от отговорност на членовете на управителния съвет.

(3) Заседанията на комисията по ал. 1 са закрити. Председателят и членовете ѝ могат да присъстват на заседанията на управителния съвет.

Чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2018 г.) Комисията по професионална етика на съответната съсловна организация се състои от председател и членове. Броят на членовете се определя с устава на организацията.

(2) Заседанията на комисията по ал. 1 са закрити. Комисията се произнася по въпроси, свързани с професионално-медицински, морално-етични и деонтологични норми, възникнали при упражняването на професиите.

Чл. 20. (Доп. - ДВ, бр. 91 от 2018 г.) Националният съвет по качество на БАПЗГ:

1. участва в изработването на наредбата по чл. 7 и предлага на министъра на здравеопазването критерии за професионалните степени на медицинските сестри и акушерките в съответствие с професионалната им квалификация и трудов стаж;

2. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) издава сертификати за квалификация по професията в съответствие с нормативно определените изисквания и правилата по чл. 8, ал. 1, т. 3;

3. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) изготвя правила за добра медицинска практика по здравни грижи при упражняване на професията от медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти;

4. ползва националния регистър, информационната система по този закон и достъпа до личните данни и защитата им.

Чл. 21. (1) (Доп. - ДВ, бр. 91 от 2018 г.) Националният съвет по качество на БАПЗГ се състои от 13 членове, в това число председател и трима заместник-председатели, които се избират при условия и по ред, определени в устава на БАПЗГ.

(2) В състава на Националния съвет по качество се включват:

1. шестима членове - от квотата на представителите на професията "медицинска сестра" и с минимум три години стаж по специалността;

2. четирима членове - от квотата на представителите на професията "акушерка";

3. трима членове - от квотата на асоциираните медицински специалисти.

(3) Председателят и заместник-председателите на Националния съвет по качество са лица, които имат придобита образователно-квалификационна степен на висшето образование "магистър" или "бакалавър" по професионални направления "здравни грижи" или "обществено здраве".

(4) (Доп. - ДВ, бр. 91 от 2018 г.) Заместник-председателите на Националния съвет по качество са трима, които се избират по един от съответните представители на професиите, включени в организацията по чл. 2, ал. 1, т. 1.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 02.06.2009 г.) Председателят и заместник-председателите на Националния съвет по качество се избират от конгреса на БАПЗГ с мандат пет години, но за не повече от два мандата.

(6) При необходимост Националният съвет по качество привлича външни експерти при решаване на конкретен проблем. Председателят на Националния съвет по качество изпраща покана до външните експерти.

Чл. 21а. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2018 г.) (1) Националният съвет по качество на БАЗ и на БАПФ се състои от председател, заместник-председател и най-малко трима членове. Броят на членовете, условията и редът за избирането на председателя, заместник-председателя и членовете се определят в устава на съответната съсловна организация.

(2) Председателят и заместник-председателят на Националния съвет по качество на БАЗ и на БАПФ са лица, които притежават съответната професионална квалификация, удостоверена с диплома по съответното професионално направление, и се избират и освобождават по ред, определен в устава на съответната съсловна организация.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2020 г., в сила от 30.09.2020 г.) Председателят и заместник-председателят на Националния съвет по качество на БАЗ и на БАПФ се избират от конгреса на съответната съсловна организация с мандат три години, но за не повече от два мандата.

(4) При необходимост Националният съвет по качество на БАЗ и на БАПФ привлича външни експерти при решаване на конкретен проблем. Председателят на съответния Национален съвет по качество изпраща покана до външните експерти.

(5) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Националният съвет по качество на БАЗ и на БАПФ изготвя правила за добра медицинска практика по здравни грижи в съответната професионална област при упражняване на професията от зъботехниците, съответно от помощник-фармацевтите.

Чл. 22. (1) (Доп. - ДВ, бр. 91 от 2018 г.) Националният съвет по качество на съответната съсловна организация заседава най-малко веднъж месечно, като заседанията се свикват от председателя, а в негово отсъствие - от заместник-председателите.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 91 от 2018 г.) Заседанията на Националния съвет по качество на съответната съсловна организация са редовни, ако присъстват най-малко половината от членовете му, като задължително има представители от всички квоти.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 91 от 2018 г.) Членовете на Националния съвет по качество на съответната съсловна организация се уведомяват писмено за дневния ред, датата и часа на заседанието най-малко три дни преди провеждането му.

(4) Решенията се вземат с явно гласуване с обикновено мнозинство.

(5) (Доп. - ДВ, бр. 91 от 2018 г.) Националният съвет по качество на съответната съсловна организация приема правила за организацията на дейността си.

Раздел II.
Регионални органи. Регионални колегии (Загл. изм. - ДВ, бр. 91 от 2018 г.)

Раздел II.
Регионални органи. Регионална колегия на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи

Чл. 23. (1) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2018 г.) Регионалните колегии на съответните съсловни организации са териториални органи на организациите със седалища и териториален обхват съгласно приложението.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2018 г.) Регионалните колегии се състоят от вписаните в регистъра им членове на съответната съсловна организация.

Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2018 г.) Органите на регионалната колегия на съответната съсловна организация са:

1. общо събрание;

2. управителен съвет;

3. контролна комисия;

4. комисия по професионална етика.

Чл. 25. (1) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2020 г., в сила от 30.09.2020 г.) Общото събрание на регионалната колегия на съответната съсловна организация се формира на делегатски принцип при норма на представителство един делегат на 20 членове - за всяка регионална колегия на БАПЗГ и на БАПФ, и един делегат на трима членове - за всяка регионална колегия на БАЗ. Условията и редът за избор на делегати на общото събрание на регионалните колегии на съответната съсловна организация се определят в нейния устав.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 02.06.2009 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2018 г.) Управителният съвет на регионалната колегия на съответната съсловна организация свиква общото събрание на редовни и извънредни заседания. Редовните заседания се провеждат най-малко веднъж на три години. Редът на свикване, правилата за работа и за вземане на решения се определят в устава на съсловната организация.

Чл. 26. (1) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2018 г.) Общото събрание на регионалните колегии на съответните съсловни организации:

1. приема правила, програми и планове за работа на органите на регионалната колегия;

2. определя размера на средствата за осигуряване на дейността на регионалната колегия;

3. избира и освобождава председателите и членовете на управителния съвет, на контролната комисия и на комисията по професионална етика на регионалната колегия и определя мандата им;

4. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2018 г.) избира делегати за конгреса на съответната съсловна организация;

5. приема отчетите за дейността на органите по т. 3 на регионалната колегия и взема решение по тях;

6. приема правилата за набиране и разходване на средствата на регионалната колегия;

7. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2018 г.) взема решения по всички други въпроси, свързани с дейността на регионалната колегия, съгласно действащото законодателство и устава на съответната съсловна организация.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2018 г.) Правилата, програмите и плановете по ал. 1, т. 1 се приемат в съответствие с устава на съответната съсловна организация.

Чл. 27. (1) Общото събрание на регионалната колегия се смята за законно проведено при присъствието на две трети от избраните делегати. Решенията се приемат с обикновено мнозинство от присъстващите.

(2) При липса на кворум заседанието се отлага с един час, след което се провежда с присъстващите членове, които не могат да бъдат по-малко от половината делегати на общото събрание.

Чл. 28. (1) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2018 г.) Управителният съвет на регионалната колегия на съответната съсловна организация се състои от председател, заместник-председател, секретар и членове. Броят на заместник-председателите и на членовете, както и правилата за работа и за вземане на решения се определят в правилата за дейността му.

(2) Управителните съвети на регионалните колегии се свикват на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца и на извънредни заседания - при необходимост.

Чл. 29. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2018 г.) Управителният съвет на регионалната колегия на съответната съсловна организация:

1. ръководи работата на регионалната колегия в съответствие с решенията на общото събрание;

2. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) води и поддържа регистъра на регионалната колегия по чл. 8, ал. 1, т. 2;

3. осигурява ползването на данните в регистъра за целите на този закон и защитата им от неправомерен достъп;

4. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2018 г.) изпраща списък на своите членове на управителния съвет на съответната съсловна организация, като го актуализира ежемесечно;

5. управлява имуществото на регионалната колегия;

6. свиква общото събрание на регионалната колегия;

7. осигурява защита на професионалните права и достойнството на членовете на регионалната колегия;

8. вписва в регистъра на регионалната колегия наложените на членовете ѝ наказания по този закон;

9. осъществява други функции, възложени му от общото събрание.

Чл. 30. (1) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2018 г.) Председателят на управителния съвет на регионалната колегия на съответната съсловна организация организира и ръководи работата му и я представлява.

(2) Заместник-председателят подпомага председателя в дейността му и го замества по време на отсъствие.

(3) Секретарят:

1. организира дейността по изпълнение на решенията на управителния съвет;

2. организира и осигурява административно-технически цялостната дейност на управителния съвет.

Чл. 31. (1) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2018 г.) Контролната комисия на регионалната колегия на съответната съсловна организация се състои от председател и членове.

(2) Броят на членовете, правилата за работата и организацията на дейността на регионалните комисии по ал. 1 се определят с решения на общото събрание и правилата за организация на дейността на регионалните колегии.

(3) Комисията по ал. 1:

1. контролира законосъобразността на взетите от регионалните управителни съвети решения и тяхното изпълнение;

2. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2018 г.) представя пред общото събрание на регионалната колегия на съответната съсловна организация отчет за своята дейност и предложение за освобождаване или неосвобождаване от отговорност на управителния съвет;

3. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2018 г.) при констатирани нарушения на закона, устава или решенията на общото събрание в 14-дневен срок изготвя доклад, който внася в управителния съвет на съответната съсловна организация, или свиква общо събрание на регионалната колегия.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2018 г.) Председателят и членовете на комисията по ал. 1 могат да присъстват на заседанията на управителния съвет на регионалната колегия на съответната съсловна организация.

Чл. 32. (1) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2018 г.) Комисията по професионална етика на регионалната колегия на съответната съсловна организация се състои от председател и членове. Броят на членовете се определя от общото събрание.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Комисията по ал. 1 се ръководи в работата си от правилата за организация на дейността ѝ и от Кодекса на професионалната етика по чл. 8, ал. 1, т. 4.

(3) Комисията по ал. 1:

1. следи за спазване на професионално-медицинските, морално-етичните и деонтологичните въпроси и правила, свързани с упражняването на професията;

2. разглежда жалби по въпросите, посочени в т. 1;

3. издава актовете за установяване на нарушенията по чл. 40;

4. осъществява други функции, възложени от общото събрание на съответните регионални колегии.

(4) Заличаването от регистъра на колегията става само след решение на Националната комисия по етика.

Чл. 33. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2018 г.) Заседанията на комисията по професионална етика и на контролната комисия на регионалната колегия на съответната съсловна организация са закрити.

Чл. 34. (1) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2018 г.) За членове на управителен съвет, на контролна комисия и на комисия по професионална етика на съответната съсловна организация, както и в органите на регионалните им колегии, не може да бъдат избирани лица, които са осъждани за умишлено престъпление от общ характер или са роднини по права или съребрена линия до втора степен с други членове.

(2) Едно лице не може да бъде член на повече от един от следните изборни органи:

1. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2018 г.) управителен съвет;

2. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2018 г.) управителен съвет на регионалната колегия;

3. контролна комисия;

4. комисия по професионална етика;

5. (нова - ДВ, бр. 91 от 2018 г.) национален съвет по качество.

Глава пета.
ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Раздел I.
Членство

Чл. 35. (1) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2018 г.) Членството в съответната съсловна организация възниква с вписването в регистъра на регионалната колегия на територията, на която лицата по чл. 4 осъществяват дейността си.

(2) Вписването се извършва след подаване на заявление по образец в колегията по ал. 1. В заявлението се посочват трите имена, единният граждански номер, месторождението, гражданството на лицето и адресът по местоживеене и месторабота, номер, дата и място на издаване на диплома за образователна степен, диплома за специалност, удостоверение за квалификация.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2005 г., в сила от 25.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 02.06.2009 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2018 г.) Към заявлението по ал. 2 се прилагат: диплома за придобито висше образование; диплома за специалности или за научна степен - при наличие на такава; документ, удостоверяващ местоработата и стажа на лицето; справка от списъка по чл. 185 от Закона за здравето за обстоятелствата по чл. 192 и 193 от Закона за здравето; извлечение от регистъра за наложено наказание при подновяване на членството; разрешение за дългосрочно пребиваване и работа в страната - за чужденци.

(4) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2008 г., в сила от 08.02.2008 г.) Медицинските сестри и акушерките, граждани на държава-членка на Европейския съюз, другите държави от Европейското икономическо пространство и Швейцария, прилагат към заявлението за вписване удостоверение за признаване на професионална квалификация по медицинска професия, както и удостоверение за признаване на специализация, при наличие на такава, издадени от министъра на здравеопазването по реда на Закона за признаване на професионални квалификации.

(5) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2008 г., в сила от 08.02.2008 г.)

Чл. 36. (1) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2018 г.) Управителният съвет на регионалната колегия на съответната съсловна организация проверява дали са налице изискванията по този закон и по глава седма от Закона за здравето за вписване на лицата, упражняващи професиите по чл. 1 в регистъра на колегията.

(2) Ако лицата отговарят на изискванията по ал. 1, вписването се извършва в 14-дневен срок от подаването на документите по чл. 35, ал. 2 и 3.

(3) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2008 г., в сила от 08.02.2008 г.) Вписването в регистъра по чл. 35, ал. 1 в случаите по чл. 17 от Закона за признаване на професионални квалификации се извършва служебно след получаване на уведомлението от органа по признаването.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 13 от 2008 г., в сила от 08.02.2008 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2018 г.) Управителният съвет на регионалната колегия на съответната съсловна организация изпраща заявленията до управителния съвет на съсловната организация за вписване в националния регистър. В срок до един месец управителният съвет на съсловната организация издава членска карта на лицето по образец, утвърден от националния съвет.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 13 от 2008 г., в сила от 08.02.2008 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2018 г.) Отказ за вписване в регистъра на регионалната колегия на съответната съсловна организация се прави при:

1. непредставяне на документите по чл. 35, ал. 2 и 3;

2. при заличаване на лицето от регистъра на друга регионална колегия - за срока на наказанието.

(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 13 от 2008 г., в сила от 08.02.2008 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2018 г.) Отказът за вписване в регистъра може да се обжалва в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред управителния съвет на съответната съсловна организация, който се произнася с решение в едномесечен срок.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 13 от 2008 г., в сила от 08.02.2008 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2018 г.) Решенията на управителния съвет на съответната съсловна организация подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 37. (1) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) В регистрите по чл. 8, ал. 1, т. 2 се вписват следните обстоятелства:

1. трите имена и единният граждански номер, месторождението и гражданството;

2. адрес по местоживеене и месторабота;

3. висше медицинско образование - номер, дата и място на издаване на дипломата;

4. специалност - номер, дата и място на издаване на дипломата;

5. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) научната степен - номер, дата и място на дипломата;

6. наложените наказания по реда на този закон;

7. (отм. - ДВ, бр. 85 от 2005 г., в сила от 25.10.2005 г.)

8. други валидни документи, удостоверяващи придобитата квалификация;

9. други обстоятелства, определени от националния съвет.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Лицата, вписани в регистъра на регионалната колегия са длъжни да заявят за вписване промяна на обстоятелствата по ал. 1, т. 2, 4, 5, 6 и 7 в 10-дневен срок от настъпване на съответната промяна.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2018 г.) Председателят на управителния съвет на съответната регионална колегия уведомява в 10-дневен срок управителния съвет на съсловната организация за всички вписани обстоятелства и промени в регистъра ѝ.

(4) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2018 г.) Управителният съвет на съсловната организация вписва промените по ал. 3 в националния регистър в 10-дневен срок от уведомяването от съответната регионална колегия.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г.) Националният и регионалните регистри са за служебно ползване и при ползването им се спазват изискванията на този закон и изискванията за защита на личните данни.

Раздел II.
Права и задължения

Чл. 38. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2018 г.) Членовете на съответната съсловна организация имат право:

1. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2018 г.) да избират и да бъдат избирани в органите на съответната съсловна организация и на регионалните ѝ колегии;

2. да се ползват от закрилата на асоциацията при спорове, свързани с упражняването на професията;

3. на материална помощ в случаи на оттегляне от работа, загубена работоспособност, както и на семействата им в случай на тяхната смърт, съгласно устава;

4. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2018 г.) да бъдат информирани за дейността на съответната съсловна организация;

5. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2018 г.) да търсят съдействието на съответната съсловна организация за професионалното си усъвършенстване;

6. на достъп до обстоятелствата, вписани в регистъра.

Чл. 39. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2018 г.) Членовете на съответната съсловна организация са длъжни да:

1. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2018 г.) упражняват своята професия в съответствие с кодекса за професионална етика на съответните специалисти и в рамките на своите компетенции;

2. (доп. - ДВ, бр. 103 от 2016 г.) прилагат правилата за добра медицинска практика по здравни грижи;

3. спазват устава;

4. уведомяват управителния съвет на регионалната колегия, в която членуват, за промените, свързани с упражняването на професията;

5. (нова - ДВ, бр. 103 от 2016 г.) повишават професионалната си квалификация чрез продължаващото медицинско обучение.

Чл. 39а. (Нов - ДВ, бр. 75 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 14.12.2010 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Гражданите на държава - членка на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, които оказват медицинска помощ при условията и по реда на част втора от Закона за признаване на професионални квалификации, спазват правилата за професионално поведение с професионален, нормативен или административен характер, включително кодекса за професионална етика и правилата за добра практика по чл. 8, ал. 1, т. 5.

Глава шеста.
НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ

Чл. 40. (1) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2018 г., предишен текст на чл. 40 - ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Членовете на съответната съсловна организация носят отговорност за следните нарушения, допуснати при изпълнение на професионалните им задължения:

1. (доп. - ДВ, бр. 103 от 2016 г.) неспазване на правилата, предвидени в този закон и в Кодекса за професионална етика;

2. (доп. - ДВ, бр. 103 от 2016 г.) неспазване на правилата за добра медицинска практика по здравни грижи.

(2) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Контролът по спазване на правилата за добра медицинска практика по здравни грижи в съответната професионална област се осъществява от Изпълнителна агенция "Медицински надзор" по реда на Закона за лечебните заведения съвместно с БАПЗГ, БАЗ и БАПФ.

Чл. 41. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2018 г., доп. - ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) За нарушения по чл. 40, ал. 1, т. 1 на членовете на съответната съсловна организация могат да бъдат налагани следните наказания:

1. порицание;

2. глоба в размер от една до пет минимални работни заплати;

3. заличаване от регистъра за срок от три месеца до три години.

Чл. 42. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2018 г., доп. - ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Комисиите по професионална етика на регионалните колегии на съответната съсловна организация разглеждат жалби за нарушения по чл. 40, ал. 1, т. 1.

Чл. 43. (1) (Доп. - ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Нарушенията по чл. 40, ал. 1, т. 1 се установяват с акт за констатирано нарушение.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2018 г.) Актове по ал. 1 има право да съставя всеки член на комисията по професионална етика към регионалната колегия на съответната съсловна организация.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2018 г.) Наказателните постановления се издават от председателя на управителния съвет на регионалната колегия на съответната съсловна организация.

(4) Препис от наказателното постановление се изпраща на ръководителя на здравното заведение, в което работи наказаното лице.

Чл. 44. (1) Съставянето на актовете, издаването и обжалването на наказателните постановления по този закон се извършват съгласно Закона за административните нарушения и наказания.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2018 г.) Сумите от наложените глоби постъпват в приход на регионалната колегия на съответната съсловна организация.

Чл. 45. (1) Налагането на наказанията по чл. 41 не изключва търсенето на наказателна или гражданска отговорност или на дисциплинарна отговорност по Кодекса на труда.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Когато при разглеждането на жалби органите по чл. 42 и 36 констатират данни за други нарушения извън тези по чл. 40, ал. 1, т. 1, те сигнализират компетентните органи за търсене на отговорност.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на този закон:

1. (доп. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., доп. - ДВ, бр. 91 от 2018 г.) "Асоциирани медицински специалисти" са медицинските лаборанти, рентгеновите лаборанти, лекарските асистенти, рехабилитаторите, фелдшерите, ортопедичните техници и масажистите (с увредено зрение).

2. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) "Сертификат за квалификация по професията" е документ, издаден от съответната съсловна организация, с който се удостоверява, че медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, както и зъботехниците и помощник-фармацевтите са вписани в националния регистър на съответната съсловна организация и отговарят на изискванията по чл. 35, ал. 2 и 3 и чл. 36, ал. 1 и на правилата по чл. 8, ал. 1, т. 3.

3. "Здравни грижи" е дейността, свързана със здравето и болестта, извършвана от лицата по чл. 1 за осигуряване на човешките потребности, когато лицето не може (поради болест, възраст, инвалидност и други причини), няма познания или не трябва да я извършва само.

4. (нова - ДВ, бр. 103 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2018 г.) "Квалификационни нива" са нива на професионално развитие на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите, които отразяват придобитите знания, умения и компетентности, усвоени в рамките на продължаващото медицинско образование и/или специалност в системата на здравеопазването за период от 5 години.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2018 г.) Министерският съвет, областните управители и общините могат да предоставят на съсловните организации и на регионалните колегии помещения - държавна или общинска собственост, необходими за осъществяване на дейността им.

§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2005 г., в сила от 25.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 14.12.2010 г.) Медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, придобили квалификация за упражняване на професията си преди влизането в сила на закона, удостоверена с диплома за средно образование или други валидни документи за квалификация, се ползват с правата по чл. 5, ал. 1 и чл. 6, ал. 1 от този закон.

§ 4. В едномесечен срок от влизането в сила на закона регионалните центрове по здравеопазване изготвят списъци с трите имена, единния граждански номер, адресите по местоживеене и месторабота на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, които упражняват професията си на територията на съответната област.

§ 5. В двумесечен срок от изтичането на срока по § 4 регионалните центрове по здравеопазване свикват първите общи събрания на регионалните колегии на БАПЗГ по списъците по § 4 за избор на органи на колегиите и на делегати за първия конгрес на БАПЗГ. Първите общи събрания на регионалните колегии се председателстват без право на глас от директорите на съответните регионални центрове по здравеопазване.

§ 6. В едномесечен срок от провеждането на изборите по § 5 медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, които упражняват професията си, са длъжни да подадат заявления за вписване в регистъра на съответната регионална колегия.

§ 7. В едномесечен срок от изтичането на срока по § 6 министърът на здравеопазването свиква първия конгрес на БАПЗГ за избор на органи на асоциацията. Първият конгрес на БАПЗГ се председателства без право на глас от министъра на здравеопазването или от упълномощено от него лице.

§ 8. В Закона за здравето (ДВ, бр. 70 от 2004 г.) в чл. 6, ал. 2 в изречение първо след думите "(НЗОК)" се поставя запетая и се добавя "един представител на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи".

§ 9. В Закона за лечебните заведения (обн., ДВ, бр. 62 от 1999 г.; изм., бр. 88 и 113 от 1999 г.; попр., бр. 114 от 1999 г.; изм., бр. 36, 65 и 108 от 2000 г., бр. 51 от 2001 г. - Решение № 11 на Конституционния съд от 2001 г.; изм., бр. 28 и 62 от 2002 г., бр. 83, 102 и 114 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г.) в чл. 11, ал. 1, т. 1 се създава буква "г":

"г. диспансеризация."

§ 10. В Кодекса на труда (обн., ДВ, бр. 26 и 27 от 1986 г.; изм., бр. 6 от 1988 г., бр. 21, 30 и 94 от 1990 г., бр. 27, 32 и 104 от 1991 г., бр. 23, 26, 88 и 100 от 1992 г., бр. 69 от 1995 г. - Решение № 12 на Конституционния съд от 1995 г., бр. 87 от 1995 г., бр. 2, 12 и 28 от 1996 г., бр. 124 от 1997 г., бр. 22 от 1998 г., бр. 52 от 1998 г. - Решение № 11 на Конституционния съд от 1998 г., бр. 56, 83, 108 и 133 от 1998 г., бр. 51, 67 и 110 от 1999 г., бр. 25 от 2001 г., бр. 1, 105 и 120 от 2002 г., бр. 18, 86 и 95 от 2003 г., бр. 52 от 2004 г., бр. 19 и 27 от 2005 г.) в чл. 330, ал. 2, т. 3 накрая се добавя "или от регистъра на БАПЗГ по Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти."

-------------------------

Законът е приет от ХХХIХ Народно събрание на 20 май 2005 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО

(ОБН. - ДВ, БР. 85 ОТ 2005 Г.)

§ 22. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на § 2 и § 18, т. 1 относно заличаването на думите "или "специалист", които влизат в сила от 1 септември 2006 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС

(ОБН. - ДВ, БР. 30 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 12.07.2006 Г.)

§ 142. Кодексът влиза в сила три месеца след обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на:

1. дял трети, § 2, т. 1 и § 2, т. 2 - относно отмяната на глава трета, раздел II "Обжалване по съдебен ред", § 9, т. 1 и 2, § 11, т. 1 и 2, § 15, § 44, т. 1 и 2, § 51, т. 1, § 53, т. 1, § 61, т. 1, § 66, т. 3, § 76, т. 1 - 3, § 78, § 79, § 83, т. 1, § 84, т. 1 и 2, § 89, т. 1 - 4, § 101, т. 1, § 102, т. 1, § 107, § 117, т. 1 и 2, § 125, § 128, т. 1 и 2, § 132, т. 2 и § 136, т. 1, както и § 34, § 35, т. 2, § 43, т. 2, § 62, т. 1, § 66, т. 2 и 4, § 97, т. 2 и § 125, т. 1 - относно замяната на думата "окръжния" с "административния" и замяната на думите "Софийския градски съд" с "Административния съд - град София", които влизат в сила от 1 март 2007 г.;

2. параграф 120, който влиза в сила от 1 януари 2007 г.;

3. параграф 3, който влиза в сила от деня на обнародването на кодекса в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО

(ОБН. - ДВ, БР. 59 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)

§ 21. Законът влиза в сила от 1 януари 2007 г., с изключение на § 4, 5 и 14, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ

(ОБН. - ДВ, БР. 13 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 08.02.2008 Г.)

§ 15. (1) Подзаконовите и другите актове по прилагането на закона се издават в едномесечен срок от влизането му в сила.

(2) До влизането в сила на актовете по ал. 1 издадените актове по прилагането на отменените с § 6, 7,8,9, 10,11 и 12 разпоредби се прилагат, доколкото не му противоречат.

§ 16. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО

(ОБН. - ДВ, БР. 41 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 02.06.2009 Г.)

§ 96. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на:

1. параграфи 3, 5, 6 и 9, които влизат в сила от 1 януари 2009 г.;

2. параграфи 26, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 65, 66, 69, 70, 73, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 88, 89 и 90, които влизат в сила от 1 юли 2009 г.;

3. параграф 21, който влиза в сила от 1 юни 2010 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО

(ОБН. - ДВ, БР. 98 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2011 Г.)

§ 121. Законът влиза в сила от 1 януари 2011 г. с изключение на:

1. параграфи 1, 16, 20, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 42, 44, § 56, т. 1 и 2, § 65, 68, 70, 76, 80, 81, 90, 92, 96, § 102, т. 3, 4, 5, 7 и 8, § 105, т. 1, 3 и 5, § 107, т. 1, 2, 3, 4, 6, буква "а", т. 7, 10, 11, 13 и 15, буква "а", § 109, 110, 112, 113, § 115, т. 5, § 116, т. 4 и 6, § 117, т. 5 и 7 и § 118, т. 1, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник";

2. параграф 102, т. 1, 2 и 6, които влизат в сила от 1 март 2011 г.;

3. параграфи 22, т. 1 (относно чл. 36, ал. 1, изречение второ), § 37, § 48, т. 2, § 51 и 59, които влизат в сила от 1 юли 2011 г.;

4. параграф 107, т. 15, буква "б", който влиза в сила от 30 септември 2011 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СЪСЛОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ, АКУШЕРКИТЕ И АСОЦИИРАНИТЕ МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

(ОБН. - ДВ, БР. 91 ОТ 2018 Г.)

§ 50. (1) В тримесечен срок от влизането в сила на този закон регионалните здравни инспекции изготвят списъци с трите имена, единния граждански номер, адресите по местоживеене и месторабота на зъботехниците и на помощник-фармацевтите, които упражняват професията си на територията на съответната област.

(2) В двумесечен срок от изтичането на срока по ал. 1 регионалните здравни инспекции свикват първите общи събрания на регионалните колегии на съсловните организации на зъботехниците и на помощник-фармацевтите по списъците по ал. 1 за избор на органи на колегиите и на делегати за първия конгрес на съответната съсловна организация. Първите общи събрания на регионалните колегии се председателстват без право на глас от директорите на съответните регионални здравни инспекции.

(3) В едномесечен срок от провеждане на изборите по ал. 2 зъботехниците и помощник-фармацевтите, които упражняват професията си, подават заявления за вписване в регистъра на съответната регионална колегия.

(4) В едномесечен срок от изтичането на срока по ал. 3 министърът на здравеопазването свиква първите конгреси на съсловните организации на зъботехниците и на помощник-фармацевтите за избор на органи на асоциациите. Първият конгрес на съответната съсловна организация се председателства без право на глас от министъра на здравеопазването или от оправомощено от него лице.

§ 51. Зъботехниците и помощник-фармацевтите, придобили квалификация за упражняване на професията и образователно-квалификационна степен "специалист по..." до влизането в сила на този закон, удостоверена с диплома за полувисше или висше образование или с други валидни документи за квалификация, се ползват с правата по чл. 6, ал. 3.

§ 52. В срок до 4 месеца от влизането в сила на този закон министърът на здравеопазването привежда наредбата по чл. 7 в съответствие с него.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗА 2019 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 102 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2019 Г.)

§ 43. Законът влиза в сила от 1 януари 2019 г., с изключение на:

1. параграф 29, т. 13, буква "б", т. 14 и 15, § 30 и § 42, т. 2, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник";

2. параграф 28, т. 6 - 12 и т. 14 - 19, § 35, т. 3, с изключение на чл. 7а, ал. 4 и чл. 7в, ал. 4, т. 5 и 6, т. 8 - 22 и т. 36 - 40, § 41, т. 2 - 8, т. 9, букви "а" и "в" и т. 10, които влизат в сила от 1 април 2019 г.;

3. параграф 29, т. 5, буква "а" относно думите "и чрез бюджета на Министерството на здравеопазването за заплащане на медицинските изделия, помощните средства, приспособленията и съоръженията за хората с увреждания", т. 9, буква "а" относно думите "както и медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания", т. 9, буква "г" относно думите "и помощните средства, приспособленията и съоръженията за хората с увреждания" и относно думите "както и с лицата, осъществяващи дейности по предоставяне и ремонт на медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения за хора с увреждания, регистрирани като търговци и вписани в регистъра на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания" и т. 9, буква "д" относно ал. 15, т. 3 и ал. 16 относно думите "както и с лицата, осъществяващи дейности по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хора с увреждания, регистрирани като търговци и вписани в регистъра на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания - за заплащане на медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения за хора с увреждания", т. 25, буква "а" - ал. 1, т. 13 относно думите "помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания" и т. 25, буква "б" относно ал. 4 относно думите "и лицата, осъществяващи дейности по предоставяне и ремонт на медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения за хора с увреждания, регистрирани като търговци и вписани в регистъра на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания" и "и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания", § 36 и § 37 относно чл. 14, ал. 8, т. 2, буква "б", които влизат в сила от 1 януари 2020 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СЪСЛОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ, АКУШЕРКИТЕ И АСОЦИИРАНИТЕ МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ, НА ЗЪБОТЕХНИЦИТЕ И НА ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 85 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 30.09.2020 Г.)

§ 4. (1) При обявена извънредна епидемична обстановка по чл. 63 от Закона за здравето през 2020 г. или 2021 г. управителният съвет на съответната съсловна организация по Закона за съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина, Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите и по Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите може да вземе решение редовното заседание на събора или на конгреса на съответната съсловна организация да се проведе не по-късно от три месеца от отмяната на извънредната епидемична обстановка.

(2) Разпоредбата на ал. 1 се прилага и в случаите, когато поради изтичане на законоустановения мандат редовното заседание на събора или на конгреса е за избор на определените в съответния закон нови органи на съсловната организация. Датата, мястото на провеждане и дневният ред на събора или на конгреса се определят от управителния съвет на съответната съсловна организация и се съобщават на районните колегии/регионалните колегии не по-късно от един месец преди провеждането.

(3) В случаите по ал. 2, когато в срока по ал. 1 не е свикан събор или конгрес за избор на определените в съответния закон органи на съсловната организация, съборът или конгресът на съсловната организация се свиква от министъра на здравеопазването в едномесечен срок от изтичането на срока по ал. 1.

(4) В случаите по ал. 2 органите на национално равнище и на районната колегия/регионалната колегия изпълняват функциите си до избора на нови органи на национално равнище и на районната колегия/регионалната колегия, но за не повече от 4 месеца от отмяната на извънредната епидемична обстановка.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 7. Законът влиза в сила от 30 септември 2020 г.

Приложение към чл. 23, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 91 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2020 г., в сила от 30.09.2020 г.)

Седалища и райони на регионалните колегии на съответните съсловни организации

1. Благоевград: общини Банско, Белица, Благоевград, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог, Сандански, Сатовча, Симитли, Струмяни, Хаджидимово, Якоруда.

2. Бургас: общини Айтос, Приморско, Бургас, Камено, Карнобат, Малко Търново, Несебър, Поморие, Руен, Созопол, Средец, Сунгурларе, Царево.

3. Варна: общини Аврен, Аксаково, Белослав, Бяла, Варна, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Долни Чифлик, Дългопол, Провадия, Суворово.

4. Велико Търново: общини Велико Търново, Горна Оряховица, Елена, Златарица, Лясковец, Павликени, Полски Тръмбеш, Свищов, Стражица, Сухиндол.

5. Видин: общини Белоградчик, Бойница, Брегово, Видин, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци, Чупрене.

6. (изм. - ДВ, бр. 85 от 2020 г., в сила от 30.09.2020 г.) Враца: общини Борован, Бяла Слатина, Враца, Козлодуй, Криводол, Мездра, Мизия, Оряхово, Роман, Хайредин.

7. Габрово: общини Габрово, Дряново, Севлиево, Трявна.

8. Добрич: общини Балчик, Генерал Тошево, Добрич, Добрич - селска, Каварна, Крушари, Тервел, Шабла.

9. (изм. - ДВ, бр. 85 от 2020 г., в сила от 30.09.2020 г.) Кърджали: общини Ардино, Джебел, Кирково, Крумовград, Кърджали, Момчилград, Черноочене.

10. Кюстендил: общини Бобов дол, Бобошево, Кочериново, Кюстендил, Невестино, Рила, Сапарева баня, Дупница, Трекляно.

11. Ловеч: общини Априлци, Летница, Ловеч, Луковит, Тетевен, Троян, Угърчин, Ябланица.

12. Монтана: общини Берковица, Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Вършец, Георги Дамяново, Лом, Медковец, Монтана, Чипровци, Якимово.

13. (доп. - ДВ, бр. 85 от 2020 г., в сила от 30.09.2020 г.) Пазарджик: общини Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичово, Пазарджик, Панагюрище, Пещера, Ракитово, Септември, Стрелча, Сърница.

14. Перник: общини Брезник, Земен, Ковачевци, Перник, Радомир, Трън.

15. (изм. и доп. - ДВ, бр. 85 от 2020 г., в сила от 30.09.2020 г.) Плевен: общини Белене, Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искър, Кнежа, Левски, Никопол, Плевен, Пордим, Червен бряг.

16. (изм. - ДВ, бр. 85 от 2020 г., в сила от 30.09.2020 г.) Пловдив: общини Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Кричим, Куклен, Лъки, Марица, Перущица, Пловдив, Първомай, Раковски, Родопи, Садово, Сопот, Стамболийски, Съединение, Хисаря.

17. Разград: общини Завет, Исперих, Кубрат, Лозница, Разград, Самуил, Цар Калоян.

18. Русе: общини Борово, Бяла, Ветово, Две могили, Иваново, Русе, Сливо поле, Ценово.

19. Силистра: общини Алфатар, Главница, Дулово, Кайнарджа, Силистра, Ситово, Тутракан.

20. Сливен: общини Котел, Нова Загора, Сливен, Твърдица.

21. Смолян: общини Баните, Борино, Девин, Доспат, Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем, Смолян, Чепеларе.

22. София - столична: райони Банкя, Витоша, Връбница, Възраждане, Изгрев, Илинден, Искър, Кремиковци, Красна поляна, Красно село, Лозенец, Люлин, Младост, Надежда, Нови Искър, Оборище, Овча купел, Панчарево, Подуяне, Сердика, Слатина, Средец, Студентски, Триадица.

23. София: общини Антон, Божурище, Ботевград, Годеч, Горна Малина, Долна баня, Драгоман, Елин Пелин, Етрополе, Ихтиман, Копривщица, Костенец, Костинброд, Мирково, Правец, Самоков, Своге, Сливница, Златица, Пирдоп, Чавдар, Челопеч.

24. (изм. и доп. - ДВ, бр. 85 от 2020 г., в сила от 30.09.2020 г.) Стара Загора: общини Братя Даскалови, Гълъбово, Гурково, Казанлък, Мъглиж, Николаево, Опан, Павел баня, Раднево, Стара Загора, Чирпан.

25. Търговище: общини Антоново, Омуртаг, Опака, Попово, Търговище.

26. (доп. - ДВ, бр. 85 от 2020 г., в сила от 30.09.2020 г.) Хасково: общини Димитровград, Ивайловград, Любимец, Маджарово, Минерални бани, Свиленград, Симеоновград, Стамболово, Тополовград, Харманли, Хасково.

27. Шумен: общини Велики Преслав, Венец, Върбица, Каолиново, Каспичан, Никола Козлево, Нови пазар, Смядово, Хитрино, Шумен.

28. Ямбол: общини Болярово, Елхово, Стралджа, Тунджа, Ямбол.

Вижте още от Zdraven website

Направи своя избор

НАЧАЛО ЗАКОНИ